Odpowiedzi

2010-03-23T22:28:05+01:00
W dzisiejszych czasach pozytywną stroną migracji jest to, że obniża się stopa bezrobocia, ludzie poprawiają warunki życiowe, inwestują zarobione za ganicą pieniądze, wzrosta dostęp do usług ograniczona jest eksplozja demograficzna. Kiedys migracja była ucieczką od tego co działo się w kraju. Ludzie chcieli zarobić na chleb, podróżowali np. DO Ameryki z całymi rodzinami, osłabiajac pozycję kraju, oddalajac sie od niego, mimo deklaracji bycia patriotami - taka była koniecznosć. PRzyczyniło sie to niestety do zmian w gospodarce.
2010-03-23T22:29:51+01:00
Czynniki sprzyjające migracjom:


- zróżnicowanie atrakcyjności przestrzeni

- zróżnicowanie dochodów, warunków życia – w tym szczególna rola nowych inwestycji w przemyśle – przykład: Warszawa, Poznań i Kraków a Ściana Wschodnia w Polsce,


- zasoby mieszkaniowe,


- polityka państwa – prawo meldunkowe - azyl lub wiza w celu: zagospodarowania terenów cennych strategicznie (tereny sporne w Izraelu), zagospodarowania pustkowi demograficznych (południowa Amazonia), zagospodarowania terenów o cennych zasobach naturalnych - np. przymusowe przesiedlenia z Rosji do Kazachstanu w celu zagospodarowania zasobów węgla i miedzi,


- zróżnicowanie przestrzenne zasobów pracy (ludzkich),


- korzystna faza cyklu koniunkturalnego - dynamiczny wzrost gospodarczy (tworzenie miejsc pracy, poprawa infrastruktury, wzrost płac)
Migracja jako zjawisko czasowe.


- przebiega stosownie do cyklu gospodarczego (recesja, dobra koniunktura),


- przebieg zależny od przebiegu zjawisk przyrodniczych - migracje sezonowe - prace w

rolnictwie, turystyce, odpoczynek zimowy i letni,


- przebieg zależny od ustaleń prawnych - terminy szkolnych ferii, święta wraz z sąsiadującymi dniami,


- powstawanie lub likwidacja barier - wizy, meldunki - np. . w Polsce bardzo duży wzrost migracji z Polski w momencie likwidacji obowiązku posiadania wizy do krajów europejskich, napływ Azjatów do Polski itp.


Migracja jako zjawisko przestrzenne:


- przewaga migracji na małe odległości, w migracjach na małe odległości dominują kobiety,


- w migracjach na duże odległości dominują mężczyźni.


- przewaga migracji ze wsi do miast


- sukcesja: migracja początkowo ze strefy podmiejskiej do centrum, potem z dalej położonych terenów do strefy podmiejskiej,


- rozchodzenie się migracji wzdłuż szlaków transportowych,


- zatrzymywanie się części migracji w punktach sposobności pośrednich,


- przepływ powrotny,


- duże miasta mają większy zasięg oddziaływania niż małe miasta, wielkość zasięgu zależy od kosztów pokonywania odległości - obecnie maleje zakres dojazdów do pracy.


- natężenie migracji rośnie proporcjonalnie do liczby mieszkańców, a odwrotnie proporcjonalnie do kwadratu iloczynu odległości jednostek osadniczych, pomiędzy którymi zachodzi migracj

Selektywność migracji:


- wiek - ruchliwość jest większa w przypadku grup wiekowych 18-35 lat oraz 0-4 lata.


- stan cywilny - osoby wolne.


- miejsce zamieszkania - częściej migrują osoby ze wsi.


- płeć -bardziej ruchliwe są kobiety.


- cechy osobowe - przedsiębiorczość, ryzykanckie skłonności, energiczność, przynależność do narodu wędrującego - Cyganie, nomadowie w krajach pustynnych, dobre zdrowie.

- selekcja negatywna i selekcja pozytywna.


Skutki migracji na przykładzie Polski:


- wpływ na przyrost naturalny i strukturę demograficzną (niedobór kobiet w Polsce północno-wschodniej, odmłodzone i dojrzałe społeczeństwa w regionach Polski),


- pośredni wpływ na warunki prowadzenia działalności gospodarczej

–odpływ ludności wywołuje spadek realnego popytu – przykład Ściany Wschodniej – wymieranie ludności, ubożenie, narastanie ryzyka inwestycyjnego


- wpływ na rynek pracy i bezrobocie w Polsce – utajone (przeludnienie agrarne) i jawne (tereny północne Polski)


- oddziaływanie na strukturę społeczną (przykład Zambrowa, Nowej Huty – podziały społeczne, elity, partykularyzm)
2010-03-23T22:30:44+01:00
Teraz ludzie emigrują za granicę, ponieważ chcą więcej zarobić i dostać lepszą pracę.
Dawniej ludzie np. w czasie wojny emigrowali za granicę, ponieważ chcieli ukryć się przed wrogiem. Mogli być np. wysiedlani.