POMOCY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Zad.1
Które z wymienionych właściwości dotyczą cieczy?:
a)mają własny,określony kształt
b)dają się przelewać
c)są ściśliwe
d)tworzą samorzutnie swoją górną powierzchnię
e)są bardzo dobrymi przewodnikami ciepła
Zad.2
Podaj przykład:
a) rozprężania się gazu,
b) sprężania się gazu.
Zad.3
Które z wymienionych substancji są przewodnikami ciepła, a które-izolatorami ciepła?: drewno, żelazo, miedź, szkło, powietrze, ołów, olej, woda, parafina.

2

Odpowiedzi

2009-10-28T20:40:27+01:00
Ciecz – stan skupienia materii – pośredni między ciałem stałym a gazem, w którym ciało fizyczne trudno zmienia objętość, a łatwo zmienia kształt. Wskutek tego ciecz przyjmuje kształt naczynia, w którym się znajduje, ale w przeciwieństwie do gazu nie rozszerza się, aby wypełnić je całe. Powierzchnia styku cieczy z gazem lub próżnią nazywa się powierzchnią swobodną cieczy.

Istnienie cieczy ogranicza od strony niskich temperatur temperatura krzepnięcia, a od wysokich temperatura wrzenia. Czysta ciecz może istnieć w temperaturze niższej od temperatury krzepnięcia – nazywana jest wówczas cieczą przechłodzoną. Może ona także istnieć w temperaturze wyższej od temperatury wrzenia – jest wtedy nazywana cieczą przegrzaną. Ciecz przechłodzona lub przegrzana jest w nietrwałym stanie termodynamicznym i pod wpływem zanieczyszczenia lub zaburzenia odpowiednio krzepnie lub wrze. Niektóre substancje ciekłe o dużej lepkości nie krystalizują się, pozostając w stanie amorficznym, który formalnie biorąc jest cieczą przechłodzoną.

To do cieczy
2009-10-28T20:41:30+01:00