Odpowiedzi

2010-03-24T13:49:02+01:00
Sejm zadania:
uchwala ustawy
powołuje inne organy państwa
kontroluje działalność organów administracji państwowej

Senat zadania:
bierze udział w powoływaniu prezesa NIK i Rzecznika Praw Obywatelskich
może podjąć uchwałę o przyjęciu lub wprowadzeniu
jest organem doradczym,opiniującym ustawy uchwalone

Pojęcia:
Referendum-forma głosowania w której udział mogą brać wszyscy obywatele uprawnieni do głosowania.
Partia polityczna- organizacja skupiająca swoich członków wokół programu ,wyraża interes określonej grupy społecznej i dąży do realizacji tego programu poprzez zdobycie władzy państwowej i jej sprawowanie.
Koalicja-porozumienie partii politycznych w celu utworzenia nowego rządu.
Zbrodnia-

Sąd najwyższy :
- sprawuje nadzór nad działalnością sądów powszechnych i wojskowych
- stwierdza ważność wyboru prezydenta i wyborów do sejmu i senatu
- jest naczelnym organem władzy sądowniczej w Polsce
- opiniuje ustawy i inne akty normatywne

Rzecznik praw obywatelskich - stoi na straży praw i wolności obywatelskich określonych w Konstytucji i innych przepisach prawa.
2010-03-24T14:11:58+01:00
Sejm:
uchwalanie ustaw tzw. funkcja prawotwórcza,
powołuje skład oraz przekazuje funkcje centralnym i naczelnym organom państwa tzw. funkcja kreacyjna
sprawuje kontrolę nad działalnością rządu, poszczególnych ministrów i innych organów państwowych
wybiera prezesa Narodowego Banku Polskiego, prezesa Najwyższej Izby Kontroli i Rzecznika Praw Obywatelskich.

Senat:
może wyrazić zgodę na referendum zarządzone przez prezydenta
może podjąć uchwałę o przyjęciu lub wprowadzeniu poprawek do ustawy budżetowej uchwalonej przez sejm
Senat powołuje komisje stałe do określonego rodzaju spraw oraz może powoływać i rozwiązywać komisje nadzwyczajne do realizacji określonych zadań.

Referendum to forma głosowania o charakterze powszechnym. Podczas referendum obywatele udzielają pozytywnej lub negatywnej odpowiedzi na pytania zadane przez organ zarządzający referendum.
Przedmiotem referendum może być: akceptacja aktu prawnego o doniosłym znaczeniu (konstytucji, ważnej społecznie ustawy), podjęcie określonej decyzji państwowej (np. przystąpienie do organizacji międzynarodowej) lub poparcie dla danej osoby lub ugrupowania.

Partią polityczną jest dobrowolna organizacja działająca pod wspólną nazwą, reprezentująca interesy określonej grupy społecznej, w drodze rywalizacji wyborczej zmierza do zdobycia lub utrzymania władzy państwowej w celu realizacji swojego programu politycznego.
Partie polityczne są organizacjami o charakterze członkowskim a co z tego wynika zalicza się je do organizacji społecznych

koalicja (sojusz państw) - sojusz państw w celu wspólnego prowadzenia wojny przeciwko innemu państwu lub grupie państw;
koalicja rządowa - porozumienie partii politycznych w celu utworzenia nowego rządu; tworzona wówczas gdy żadna z partii nie ma w parlamencie bezwzględnej większości czy innej liczby przedstawicieli wymaganej dla rządów, a rządy sprawowane przez rząd mniejszościowy byłyby mało stabilne
Koalicja wyborcza - w celu wspólnego wzięcia udziału w wyborach


Za zbrodnię uważa się czyn człowieka, który spotyka się ze szczególnym potępieniem ze strony społeczności.
W rozumieniu prawa karnego zbrodnia jest czynem zabronionym zagrożonym karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3 albo karą surowszą. Zbrodnię można popełnić tylko umyślnie. Warunkowe umorzenie postępowania nie może być stosowane wobec sprawcy zbrodni.
Zbrodnią jest np.
ludobójstwo, zamach na Prezydenta RP, zabójstwo, w tym morderstwo, handle ludźmi.

Sąd najwyższy to naczelny organ władzy sądowniczej w Polsce.
Powoływany jest w celu:
sprawowania nadzoru nad działalnością sądów powszechnych i wojskowych w zakresie orzekania - jest to tzw. nadzór judykacyjny (art. 183 ust. 1 Konstytucji).
rozpoznawania protestów wyborczych oraz stwierdzania ważności wyborów do Sejmu i Senatu oraz wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz ważności referendum ogólnokrajowego i referendum konstytucyjnego.
rozstrzygania nadzorczego w stosunku do samorządów zawodowych tj.: adwokatów, radców prawnych oraz notariuszy.
opiniowania ustaw i innych aktów normatywnych.
rozpatrywania skarg kasacyjnych na orzeczenia Trybunału do Spraw Sportu przy PKOl.
Sąd Najwyższy może także wykonywać inne czynności przekazane przez ustawy.
Organami Sądu Najwyższego są:
Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego
Prezes Sądu Najwyższego (dla każdej z izb)
Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego
zgromadzenie sędziów izby Sądu Najwyższego (dla każdej z izb)
Kolegium Sądu Najwyższego

Rzecznik Praw Obywatelskich jest konstytucyjnym, niezależnym i niezawisłym organem ochrony prawnej, jednoosobowym organem władzy państwowej.Jego działalność reguluje ustawa z 1987 (znowelizowana w 1991) o rzeczniku praw obywatelskich. Rzecznik praw obywatelskich jest organem samoistnym, tzn. ma ustawowo określone kompetencje, działa samodzielnie i we własnym imieniu. Rzecznik praw obywatelskich powoływany jest na 5 lat przez Sejm RP za zgodą Senatu na wniosek marszałka sejmu albo grupy 35 posłów.
Rzecznik, któremu pomagają jego zastępcy oraz Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, stoi na straży wolności, praw człowieka i obywatela. Kontroluje a także podejmuje stosowne czynności jeśli stwierdzi, że z powodu celowego działania lub zaniechania przez organa, organizacje albo instytucje zobowiązane do przestrzegania i realizacji wolności człowieka i obywatela nastąpiło naruszenie prawa oraz zasad współżycia i sprawiedliwości społecznej.
Rzecznik wypełnia 4 funkcje:
prewencyjną
diagnostyczną
kontrolną
kreującą