Odpowiedzi

2010-03-24T14:05:16+01:00
Sejm-pełni funkcję :ustawodawczą (tworzy prawo)kreatywną(uczestniczy w powoływaniu rządu i innych organów)kontrolną(sprawuje kontrolę nad działalnością Rady Ministrów) Senat-opiniowanie ustaw,uczestniczy w powoływaniu innych organów,może występować z projektami ustaw. Referendum-to powszechne głosowanie w określonej sprawie w którym uczestniczą obywatele. Partia polityczna-to dobrowolna organizacja która dąży do zdobycia i utrzymania władzy w państwie. Koalicja-porozumienie partii politycznych w sprawie ustalenia wspólnego programu i utworzenia rządu. Zbrodnia-to najpoważniejsze przestępstwo zagrożone karą pozbawienia wolności co najmniej 3 lata. Sąd najwyższy-naczelny organ sądowy sprawuje nadzór nad działalnością wszystkich sądów,podejmuje uchwały oraz rozstrzyga zawiłe problemy prawne,stwierdza ważność wyborów do sejmu i senatu, prezydenta.Na czele SN stoi pierwszy prezes powołany przez prezydenta na okres 6 lat. Rzecznik PO powoływany jest przez sejm za zgodą senatu.Jest niezawisły i niezależny od innych organów.Strzeże praw i wolności obywatelskich określonych w konstytucji i innych ustawach.Każdy obywatel może do niego złożyć skargę jeśli uzna że zostały naruszone jego prawa.
1 5 1
2010-03-24T14:05:37+01:00
Sejm zadania:
uchwala ustawy
powołuje inne organy państwa
kontroluje działalność organów administracji państwowej

Senat zadania:
bierze udział w powoływaniu prezesa NIK i Rzecznika Praw Obywatelskich
może podjąć uchwałę o przyjęciu lub wprowadzeniu
jest organem doradczym,opiniującym ustawy uchwalone

Pojęcia:
Referendum-forma głosowania w której udział mogą brać wszyscy obywatele uprawnieni do głosowania.
Partia polityczna- organizacja skupiająca swoich członków wokół programu ,wyraża interes określonej grupy społecznej i dąży do realizacji tego programu poprzez zdobycie władzy państwowej i jej sprawowanie.
Koalicja-porozumienie partii politycznych w celu utworzenia nowego rządu.
Zbrodnia-

Sąd najwyższy :
- sprawuje nadzór nad działalnością sądów powszechnych i wojskowych
- stwierdza ważność wyboru prezydenta i wyborów do sejmu i senatu
- jest naczelnym organem władzy sądowniczej w Polsce
- opiniuje ustawy i inne akty normatywne

Rzecznik praw obywatelskich - stoi na straży praw i wolności obywatelskich określonych w Konstytucji i innych przepisach prawa.
1 5 1