Wyjaśnij termin Prymat i kolegium
wyjaśnij sens życia zakonnego
czym jest sakrament kapłańswa
wyjaśnij różniece między wolnością a samowolą
co niszczy naszą wolność
kogo dotyczy treść nakazu misyjnego Chrystusa ;]
rodzaje sumienia ;]

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-25T09:15:35+01:00
Nie wiem co to jest prymat ..

Kolegium (łac. collegium – grupa równouprawnionych urzędników, kolegów) – nazwa szkoły dla młodzieży z domów najczęściej szlacheckich, połączona z internatem (bursą, konwiktem). W średniowieczu był to zakład związany z uniwersytetem, od XVI wieku określenie stosowane do szkół średnich prowadzonych najczęściej przez zakonników (zakony jezuitów, pijarów) lub zgromadzenie kanoników.

Kolegium to także budynek mieszkalny (bursa) dla studentów i profesorów.

Obecnie – pod wpływem anglosaskiego nazewnictwa (college) – mianem kolegium określa się wydział wchodzący w skład uniwersytetu o nieuniwersyteckim profilu kształcenia (np. Collegium Medicum), szkołę (wydział) wchodzącą w skład uniwersytetu (lub pod jego patronatem), w której kształcenie odbywa się na poziomie licencjatu (np. Kolegium Nauczycielskie w Bielsku-Białej), lub samodzielną placówkę szkolnictwa wyższego (np. Kolegium Europejskie).


sens życia zakonnego - http://www.kbroszko.dominikanie.pl/timothy_mis.htm


sakrament kapłaństwa - http://www.opoka.org.pl/biblioteka/T/TD/zarys_wiary/sakrament_kaplanstwa.html


wolność a swawola - im więcej wolnych w swej świadomości osób, tym więcej wolności w ogóle. im więcej samowoli w dzialaniu poszczególnych jednostek, tym mniej tej ogólnej wolności.


co niszczy wolność - Zło i grzech jako zagrożenie wolności człowieka.
„Zło - to, co jest niezgodne z zasadami moralności, z zasadami współżycia społecznego, co przynosi nieszczęście; przeciwieństwo dobra, ideału moralnego” –
definicja słownikowa.
„Grzech – postępek wykraczający przeciw jakimś normom postępowania, przewinienie, uchybienie, błąd, wada” – definicja słownikowa.
Grzechem nazywamy dobrowolne i świadome odwrócenie się od Boga. Człowiek wybiera dobro albo zło, gdyż posiada wolną wolę. Rozważając temat grzechu, powinniśmy okazać się wrażliwością; jej brak uniemożliwia rozpatrywanie powyższego zagadnienia. Zauważalne jest to dzisiaj, kiedy wielu ludzi nie dostrzega swojego grzesznego postępowania, kiedy brakuje refleksji nad swoim życiem.


nakaz misyjny Chrystusa - Wielkim Posłannictwem albo Wielkim Nakazem Misyjnym nazywamy ostatnie słowa Chrystusa, które pozostawił On apostołom przed swoim odejściem. Te słowa są końcowymi słowami Ewangelii wg św. Mateusza (28,18-20): „Wtedy Jezus zbliżył się do nich i przemówił tymi słowami: «Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata»”.
Jest to największe wezwanie, jakie kiedykolwiek zostało skierowane do ludzi.


Sumienie - wewnętrzne odczucie pozwalające rozróżniać dobro i zło, a także oceniać postępowanie własne i innych ludzi.Jest to zdolność pozwalająca człowiekowi ujmować swoje postepowanie pod kątem moralnym i odpowiednio je oceniać jako dobre lub złe, chwalebne lub naganne, cnotliwe lub grzeszne.
Rodzaje sumienia:
- sumienie szerokie
- sumienie przytępione
- sumienie faryzejskie
- sumienie skrupulanckie
- sumienie prawdziwe
- sumienie fałszywe
- sumienie pewne


mam nadzieje że chociaż troche pomogłam : )
1 1 1