Odpowiedzi

2009-10-28T21:45:26+01:00
Stoicyzm- szkoła o spokoju człowieka, reaguje z takim samym spokojem co do radosnej nowiny, lub złej. (reaguje z takim samym podejściem)
Cynicy- szkoła filozoficzna założona przez Antystenesa z Aten. Jej twórca głosił, że cnota jest czymś zdobywanym na stałe przez wiedzę łączoną z praktycznym działaniem. Cnotliwy mędrzec jest wolny - prawem dla niego jest tylko natura. Cynicy za cel życia uważali nauczanie moralności wśród ludności pochodzenia plebejskiego.

Eleaci- szkoła filozoficzna zapoczątkowana przez Ksenofanesa z Kolofonu, a uformowana przez Parmenidesa, istniejąca w VI-V w. p.n.e. Należeli do niej: Zenon z Elei, Melissos Empedokles.
Poglądy eleatów można streścić następująco: istnieje tylko wieczny, niezmienny i nieruchomy byt, nie ma niebytu, ruch zaś jest przechodzeniem od bytu do niebytu. Szkoła eleatów była reakcją na przyrodnicze koncepcje jońskiej szkoły filozofii przyrody i stanowiła w pewnym sensie podbudowę idealizmu Platona (wprowadziła rozróżnienie między światem rzeczy samych w sobie a światem fenomenów).

Platonizm- całokształt poglądów filozoficznych Platona lub nurty i koncepcje w filozofii, podejmujące i rozwijające zawarte w jego systemie idee, tezy i wątki myślowe, tworzone przez platoników.

Arystotelizm- (naz. Arystoteles filozof gr., 384–322 p.n.e.) filoz. doktryna filoz. stworzona przez Arystotelesa obejmująca m.in. koncepcję budowy rzeczy z biernej materii i kształtującej ją formy, teorię poznania opartego na doświadczeniu i intuicyjnym określaniu z niego prawd ogólnych, zasadę umiaru będącego podstawą etyki; odrzucał platońską teorię idei; n.os. arystotelik.

filozofia jońska:
http://encyklopedia.pwn.pl/haslo.php?id=3918249
2009-10-28T22:24:18+01:00
Filozofia jońska- zapoczątkował ją Tales z Miletu, podjęła pierwsze niemitologiczne, racjonalne próby wyjaśnienia natury

sokrateizm- najważniejsza w życiu jest cnota która jest dobrem bezwzględnym, a cnota to sprawiedliwość, odwaga i panowanie nad sobą, bardzo ważne są dobra moralne o które człowiek powinien zabiegać nie licząc się z konsekwencjami

eleaci- ich poglądy mówiły że istnieje tylko wieczny, niezmienny i nieruchomy byt, nie ma niebytu, ruch zaś jest przechodzeniem od bytu do niebytu

cynicy- głosili że że cnota jest czymś zdobywanym na stałe przez wiedzę łączoną z praktycznym działaniem, za cel życia uważali nauczanie wśród ludności pochodzenia plebejskiego

platonizm- jest całokształt poglądów platoników, uważali że istnieje byt idealny, dusza jest niezależna od ciała a ciało jest bytem niższym zależnym od niej, istnieje wiedza rozumowa, niedoświadczalna, wrodzona, i wiedza zmysłowa, niepewna i złudna, a właściwym celem człowieka są dobra idealne i że dobra realne powinny być traktowane jako środki do niego wiodące

arystotelizm- obejmował koncepcję budowy rzeczy z biernej materii i kształtującej ją formy, teorię poznania opartego na doświadczeniu i intuicyjnym

stoicyzm- wg stoików szczęście to brak nieszczęścia , filozofia wg której trzeba być gotowym na wszelkie wyroki losu , pochwała cnoty, najwyżej ceni sobie umiar i wolność, wolność od wyroków losu, od emocji i uczuć, szczęścia nie można osiągnąć gromadząc doczesne dobra


epikureizm- głosił że ziemskie przyjemności to cel ludzkiego życia, uważał, ze człowiek powinien używać życia, żyć tak by mieć z tego jak najwięcej radości, a cierpienie jest złem którego trzeba unikać bo życie jest krótkie. Hasło epikureizmu to "carpe diem" czyli chwytaj dzień a droga do szczęścia wiedzie przez rozum i cnotę