Odpowiedzi

2010-03-24T20:45:40+01:00
Kolejnym dowodem na to, że Polska jest państwem praworządnym jest ustrój Rzeczypospolitej, który opiera się na podziale i równowadze władzy ustawodawczej, władzy wykonawczej i władzy sądowniczej. Trójpodział władzy w Polsce zapewnia, że żadna z władz nie będzie stała ponad drugą. Władzę ustawodawczą, czyli prawodawczą sprawują Sejm i Senat, władzę wykonawczą Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej oraz Rada Ministrów, a władzę sądowniczą sądy i trybunały. To dzięki tym instytucją istnieje państwo. Parlament tworzy system prawa, a Prezydent i Rada Ministrów zarządzają państwem i prowadzą politykę wewnętrzną i zewnętrzną, tym samym zapewniają wykonanie ustaw stworzonych przez Sejm i Senat. Władza sądownicza czuwa nad przestrzeganiem prawa. Inne instytucje tj.: sądy rejonowe, okręgowe, apelacyjne, wojskowe, wojewódzkie sądy administracyjne, Naczelny Sąd Administracyjny oraz Sąd Najwyższy zajmują wszelkimi sprawami z zakresu prawa karnego i cywilnego. Trybunał Konstytucyjny sprawuje pieczę nad zgodnością ustaw i umów międzynarodowych z konstytucją, zgodnością ustaw z umowami międzynarodowymi, zgodnością przepisów prawnych wydawanych przez centralne organy państwowe z konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi i ustawami, zgodnością z konstytucją celów lub działalności partii politycznych oraz rozpatruje skargę konstytucyjną. Natomiast Trybunał Stanu jest organem, przed którym odpowiedzialność konstytucyjną ponoszą przedstawiciele najwyższych organów władzy państwowej. Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa, co oznacza, że instytucje te podlegają również ustawom, co gwarantuje, że nie są „państwem w państwie”. Polska posiada zespół obowiązujących norm związanych z różnorodnymi dziedzinami życia politycznego i społeczno- gospodarczego, który uporządkowany jest według trzech zasad: hierarchiczności, spójności i zupełności. Z systemem prawa ściśle związane są jego gałęzie, których w Polsce jest 9 i to one stanowią istotę praworządności w naszym kraju. Pierwszą gałęzią jest prawo konstytucyjne, które reguluje działanie najważniejszych instytucji wymienionych w konstytucji oraz podstawowe prawa i obowiązki obywateli. Drugą gałęzią jest prawo cywilne, które wprowadza ład w stosunki majątkowe między podmiotami prawa. Trzecią częścią jest prawo rodzinne , które normuje stosunki osobiste i majątkowe między małżonkami, dziećmi i rodzicami oraz relacje wynikające z przysposobienia, opieki i kurateli. Czwartą partycją jest prawo pracy, regulujące stosunki pracy i płacy oraz zapewnia bezpieczeństwo i higienę pracy. Piątą gałęzią jest prawo administracyjne, które stanowi zbiór norm prawnych określający stosunki społeczne powstałe w wyniku działalności organów administracji publicznej. Szóstą częścią jest prawo finansowe, będące zbiorem przepisów dotyczących finansów publicznych i zajmujących się nimi instytucji. Siódmą gałęzią jest prawo gospodarcze związane z przedsiębiorcami i ich działalnością. Ósmą częścią jest prawo karne mówiące, co w świetle prawa jest przestępstwem i jaka kara grozi za jego popełnienie. Ostatnią gałęzią jest prawo procesowe określające postępowanie przed sądami w sprawach cywilnych i karnych. Gałęzie prawa normują wszystkie sytuacje jaki mogą zajść w życiu każdego obywatela.

Polska jest państwem praworządnym, czyli państwem prawa. Ma cechy jakie powinno mieć takie państwo. Organy władzy przestrzegają obowiązujących praw, choć nie zawsze są one prawem słusznym. Istnieje podział władzy oraz konstytucja, która określa ustawy obowiązujące w Polsce.
Powinno być dobrze:>