Odpowiedzi

  • mymy
  • Początkujący
2010-03-24T17:31:12+01:00
1)
V=Pi*r^2*H
V= Pi*4*5
V=20Pi cm^3
lub Pi=3,14
to V=62,8 cm^3
2010-03-24T17:37:08+01:00
1) r= 2
h= 5

V= Pp*H
Pp= πr^2
Pp= 4π
V= 4π*5= 20π

2) V=Pp*H
r=12cm= 1,2dm
h=12cm=1,2dm

Pp= πr^2
Pp=1,44π
V= 1,44π*1,2= 1,728* 3,14= 5,43dm

5,43*3/4= 4,07l