Odpowiedzi

2009-10-29T14:13:34+01:00
- Nieograniczona władza Stalina, która następnie doprowadziła do kultu jednostki
- wszystkie dziedziny życia kontrolowane były przez nomenklaturę partyjną.
- zwalczanie wrogów (realnych przypuszczalnych) władzy sowietów doprowadzenie do zastraszenia społeczeństwa.
- militaryzacja kraju
- Ekonomia oparta na ścisłym, centralnym planowaniu inwestycji i centralnej dystrybucji dóbr.
- duży nacisk położony był na przemysł ciężki i produkcję zbrojeniową.
- wspierano ruchy komunistyczne w innych państwach
- Polityka zmierzająca do podporządkowywania innych państw władzy ZSRR, a więc i Stalina
- państwo było pod reżimem policyjnym
- Biurokracja partyjna kontrolowała wszystkie organizacje społeczne, administrację, gospodarkę, środki masowego przekazu, naukę, szkolnictwo, kulturę, siły zbrojne, milicję, hierarchii społecznej (czyli wszystkie sfery życia społecznego)
- dogmatyczna ideologia, która służyła przede wszystkim uzasadnieniu i zamaskowaniu władzy nielicznej grupy wyższych funkcjonariuszy partyjnych.