Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-24T19:48:25+01:00
Zasada powszechności:
a) ukończenie najpóźniej w dniu głosowania 18 lat
b) posiadanie obywatelstwa polskiego
c) dysponowanie pełnią praw politycznych
Prawa wyborczego nie posiadają:
a) ubezwłasnowolnione prawomocnym wyrokiem sądu
b) pozbawione praw publicznych, wobec których są orzekł karę dodatkową w tej postaci
c) pozbawione praw wyborczych orzeczeniem trybunału stanu
Zasada równości:
Oznacza że każdemu wyborcy przysługuje jeden głos.
Zasada bezpośredniości:
Zasada ta oznacza, że wyborca głosuje bezpośrednio na kandydata, że to jego głos bezpośrednio decyduje o ostatecznym wyniku wyborów.
Zasada tajności głosowania:
Zasada odnosi się do jednego tylko etapu wyborów, a mianowicie do samego aktu głosowania.
Zasady dotyczące rozdziału mandatów:
Zasada proporcjonalności jest stosowana w odniesieniu do wyboru posłów, a także w wyborach w gminach liczących powyżej 20 tyś mieszkańców.