Odpowiedzi

2010-03-24T19:32:25+01:00
Kwasy są to związki chemiczne, które podczas rozpuszczania w wodzie dysocjują całkowicie lub częściowo na kationy wodorowe i aniony reszt kwasowych np. kwas chlorowodorowy:
HCl --> H+ + Cl -
1 cząsteczka kwasu solnego dysocjuje na 1 kation wodoru i 1 anion chlorkowy
lub kwas siarkowy VI:
H2SO3 <==> 2 H+ + SO32 -
1 cząsteczka kwasu siarkowego (IV) dysocjuje na 2 kationy wodoru i 1 anion siarczanowy (IV)Zasady są to związki chemiczne, które podczas rozpuszczania w wodzie dysocjuja całkowicie lub częściowo na aniony wodorotlenowe OH - i kationy metali np. zasada sodowa
Na OH --> Na+ + OH -
1 cząsteczka wodorotlenku sodu dysocjuje na 1 kation sodu i 1 anion wodorotlenowy
lub zasada potasowa:

K OH --> K+ + OH -
1 cząsteczka wodorotlenku potasu dysocjuje na 1 kation potasu i 1 anion wodorotlenowy


Sole
Sole rozpuszczalne w wodzie ulęgają dysocjacji jonowej pod wpływem cząsteczek wody na kationy (+) i aniony (-). Kationami są dodatnie jony metalu, wartość ich ładunku zależy od wartościowości metalu. Anionami są ujemne jony reszty kwasowej, wartość ich ładunku zależy od wartościowości reszty kwasowej.

Al2(SO4)3 = 2 Al 3+ + 3 SO4 2- , 1 cząsteczka siarczanu (VI) glinu pod wpływem H2O dysocjuje na 2 kationy glinu i 3 aniony siarczanowe (VI)
1 5 1