1.Po 2 przyczyny wojen z rosją, szwecją , turcją, kozakami,
MA BYC WSZYSTKO!!!
2.przejawy słabości polskich w czasach saskich(4)
3.główne załozenia konstytucji 3 maja(5)
4.przyczyny słabości rzeczpospolitej(8)
ma być wszystko...

1

Odpowiedzi

2010-03-24T20:29:57+01:00
Zad 3
1-wprowadzono trójpodział władzy
2-ograniczono role senatu
3-wprowadzono dziedziczność tronu
zad 1
WOJNA ZE SZWECJĄ:
Konflikt tlił się już od czasów polsko-moskiewskiej wojny o Inflanty.
Wznowienie tych walk nastąpiło w marcu 1600r. Polska dokonała
wówczas inkorporacji Estonii. Wiosną, 1601r.
Hetman Krzysztof Radziwiłł zmusił Szwedów do wycofania się z
zajętych terytoriów. W 1604r. Karol Sudermański wyruszył na
odsiecz armii walczącej w Inflantach.
W bitwie pod KIRCHOLMEM w 1605r. zwyciężyła armia polska.
Dowodził hetman Jan Karol Chodkiewicz. Po śmierci
Karola IX zawarto w 1611r. rozejm.

Kiedy armia polska walczyła z rosyjską pod Ochmatowem, Szwedzi
weszli do Wielkopolski zmuszając do kapitulacji pospolite ruszenie
zgrupowane pod Ujściem. 25 lipca 1655r. szlachta polska złożyła
akt kapitulacji, do którego przyczynił się Hieronim Radziejowski.
W KIEJDANACH doszło do zawarcia układu między
Januszem i Bogusławem Radziwiłłami a Karolem X Gustawem,
na mocy którego Litwa została poddana Szwedom. Kiedy skapitulowała
Warszawa Jan Kazimierz Waza udał się na Śląsk. Rozpoczęła się
okupacja kraju.
W 1656r. w Niemieży, Jan Kazimierz zawarł rozejm z Rosją oraz
układ antyszwedzki. Karol X porozumiał się z Jerzym Rakoczym,
Bohdanem Chmielnickim i Bogusławem Radziwiłłem, z którymi
w grudniu 1656r. w Radnot ułożył plan rozbioru Polski.
W 1657r. Rakoczy najechał na południe Polski, lecz dzięki Austrii
udało się pokonać jego armię.
W 1657r. doszło do traktatu welawsko-bydgoskiego.
WOJNA Z ROSJĄ:
Dymitriada: Po śmierci Fiodora I carem ogłoszono Borysa Godunowa.
W 1591r. w niezbyt jasnych okolicznościach zaginął carewicz Dymitr.
Największe nadzieje, wiązał z nim Jerzy Mniszech wojewoda
sandomierski, który po jego cudownym ocaleniu wydał za niego swoją
córkę Marynę. Zygmunt III Waza nie poparł roszczeń Samozwańca,
ale w zamian za zwrot Polsce Czernichowszczyzny, Siewierszczyzny
i Smoleńszczyzny zgodził się na potajemne sformowanie zaciągu
Kozaków, finansowanego przez kresowych magnatów. W 1603r. zmarł
Bory...
zad 2
W czasac Saskich:
- odbył się 1 rząd w ciągu 30 lat
- podpisano ,, Pakt trzech czarnych orłów''
-odbywały się podwójne elekcje
-słabość militarna
- wojna północna na terenie Polski
Przyczyny:
- królowie ci nie byli dobrymi władcami
- liczyły się tylko dla nich pieniądze
- chcieli urządzą same uczty stąd powiedzenia, Za króla Sasa jesz pij i puszczaj pasa''
zad 4