Odpowiedzi

2009-10-29T22:25:06+01:00
Korzystamy tutaj ze wzoru
h = 0,5*g*t^2
t^2=(2*h)/g
t^2=2
t = 1,414 sekundy
v^2=2*g*h
v^2=200
v=14,1 m/sek=51km/h