Http://www.oeiizk.edu.pl/polski/czoloint.htm#bednarska
prosze odtworzcie te 3 testy z tamtad ze srodkow stylistycznych i wklejcie do tego zadania prosze. Ale nie chce linkow bo ja nie moge odtworzyc . Tylko wklejcie tu od razu z pytaniami co tam so bo mi sie nie da. Prosze zrobcie to szybko. Daje naj...

1

Odpowiedzi

2010-03-25T10:11:01+01:00
Ola Bednarska
[email protected]
nauczyciel: wiedzy o społeczeństwie i języka polskiego
Publiczne Gimnazjum w Nowej Brzeźnicy
Test dla ucznia kl. III gimnazjum
sprawdzający wiedzę i umiejętności z zakresu środków stylistycznych
Karta pracy ucznia

(imię i nazwisko ucznia) (numer z dziennika)
Data sprawdzianu ..
Zdobyta ilość punktów i ocena .
Gr. A
1. Zaznacz poprawną odpowiedź.
Które z poniższych zwrotów to personifikacja?
a) wierzba płacząca
b) fakty mówią
c) los się uśmiechnął do niego
d) skoki temperatury
e) długi rosną
(5 p.)
2. Zaznacz poprawną odpowiedź.
Które to epitety?
a) zbladł jak chusta
b) złote ręce
c) rozbrajający uśmiech
d) niebieskie oczy
(4 p.)
3. Przeczytaj dokładnie wiersz T. Kubiaka Rajski ptak i nazwij znajdujący się w nim
środek stylistyczny.
Czy to tyko mi się śniło
czy naprawdę w raju było?
Pit - pilit
A przed moim oknem wróbel
Źdźbło warszawskiej trawy skubie
Ćwir ćwir ćwir
(T. KUBIAK, Rajski ptak)

(4 p.)
4. Zaznacz prawdziwe zdanie.
a) ogień woda, mądrość głupota to przykłady antytezy
b) psisko, matczysko, nochal to przykłady zgrubienia
c) silny jak tur, czerwony jak krew to przykłady epitetu
(3 p.)
2
5. Do jakiego neologizmu zaliczmy słowo orbitować?
a) neologizm słowotwórczy
b) neologizm znaczeniowy
c) neologizm frazeologiczny
d) neologizm poetycki
(4 p.)
6. Dopasuj pojecie do definicji.
POJĘCIE
! powtórzenie
! anafora
! apostrofa
! porównanie
DEFINICJA
A. To zestawienie ze sobą dwóch przedmiotów, pojęć ze
względu na łączące je podobieństwo, posiadanie jakiejś
cechy wspólnej.
B. Dwukrotne lub wielokrotne wystąpienie tego samego
elementu językowego w obrębie pewnego fragmentu
wypowiedzi.
C. To powtórzenie wyrazów na początku kolejnego zdania,
wersu lub strofy.
D. Bezpośredni zwrot w formie wołacza do osoby, pojęcia,
przedmiotu, zjawiska, utrzymany w podniosłym,
uroczystym tonie. Odmianą jego jest inwokacja.
POJĘCIE
Litera odpowiadająca
definicji
! powtórzenie
! anafora
! apostrofa
! porównanie
(4 p.)
7. Podkreśl w poniższym tekście pytanie retoryczne.
Kędy każdy swego się rozumienia chwyta.
Zerwawszy sejm, że na nim nie mógł się obłowić,
W domu konstytucyje wolno mu stanowić
Cóż po królu, kędy rządzić ani radzić
Dopuszczą? Obraz lepiej na tronie posadzić.
(W. POTOCKI, Z ratusza na radę)
(3 p.)
8. Wypisz z powyższego fragmentu wiersza W. Potockiego Z ratusza na radę archaizmy.
..
..
(3 p.)
PUNKTACJA
OCENA PUNKTACJA
Bardzo dobry 30 pkt. 27 pkt.
Dobry 26 pkt. 22 pkt.
Dostateczny 21 pkt. 15 pkt.
Dopuszczający 14 pkt. 9pkt.
Niedostateczny poniżej 8 pkt.
3
KLUCZ ODPOWIEDZI do testu o środkach stylistycznych dla grupy A
1. a, b, c
2. b, c, d
3. onomatopeja (dźwiękonaśladownictwo)
4. a, b
5. a
6.
7. Cóż po królu, kędy rządzić ani radzić
Dopuszczą?
8. konstytucyje, kędy (rozumienia)
Opracowała: Ola Bednarska

Ola Bednarska
[email protected]
nauczyciel: wiedzy o społeczeństwie i języka polskiego
Publiczne Gimnazjum w Nowej Brzeźnicy
Test dla ucznia kl. III gimnazjum
ŚRODKI STYLISTYCZNE
Karta pracy ucznia
..
(imię i nazwisko ucznia) (numer z dziennika)
Data sprawdzianu ..
Zdobyta ilość punktów i ocena ...
Grupa A
1. Zaznacz poprawną odpowiedź.
Które z poniższych zwrotów to personifikacja?
a) wierzba płacząca
b) fakty mówią
c) los się uśmiechnął do niego
d) skoki temperatury
e) długi rosną
(5 p.)
2. Zaznacz poprawną odpowiedź.
Które to epitety?
a) zbladł jak chusta
b) złote ręce
c) rozbrajający uśmiech
d) niebieskie oczy
(4 p.)
3. Przeczytaj dokładnie wiersz T. Kubiaka Rajski ptak i nazwij znajdujący się w nim
środek stylistyczny.
Czy to tyko mi się śniło
czy naprawdę w raju było?
Pit - pilit
A przed moim oknem wróbel
Źdźbło warszawskiej trawy skubie
Ćwir ćwir ćwir
(T. KUBIAK, Rajski ptak)

1. Zaznacz poprawną odpowiedź.
Które z poniższych zwrotów to personifikacja?
a) wierzba płacząca
b) fakty mówią
c) los się uśmiechnął do niego
d) skoki temperatury
e) długi rosną
(5 p.)
2. Zaznacz poprawną odpowiedź.
Które to epitety?
a) zbladł jak chusta
b) złote ręce
c) rozbrajający uśmiech
d) niebieskie oczy
(4 p.)
3. Przeczytaj dokładnie wiersz T. Kubiaka Rajski ptak i nazwij znajdujący się w nim
środek stylistyczny.
Czy to tyko mi się śniło
czy naprawdę w raju było?
Pit - pilit
A przed moim oknem wróbel
Źdźbło warszawskiej trawy skubie
Ćwir ćwir ćwir
(T. KUBIAK, Rajski ptak)

(4 p.)
4. Zaznacz prawdziwe zdanie.
a) ogień woda, mądrość głupota to przykłady antytezy
b) psisko, matczysko, nochal to przykłady zgrubienia
c) silny jak tur, czerwony jak krew to przykłady epitetu
(3 p.)
5. Do jakiego neologizmu zaliczmy słowo orbitować?
a) neologizm słowotwórczy
b) neologizm znaczeniowy
c) neologizm frazeologiczny
d) neologizm poetycki
(4 p.)
6. Dopasuj pojecie do definicji.
POJĘCIE
! powtórzenie
! anafora
! apostrofa
! porównanie
DEFINICJA
A. To zestawienie ze sobą dwóch przedmiotów, pojęć ze
względu na łączące je podobieństwo, posiadanie jakiejś
cechy wspólnej.
B. Dwukrotne lub
wielokrotne
wystąpienie tego
samego elementu
językowego w obrębie
pewnego fragmentu wypowiedzi.
C. To powtórzenie wyrazów na początku kolejnego zdania,
wersu lub strofy.
D. Bezpośredni zwrot w formie wołacza do osoby, pojęcia,
przedmiotu, zjawiska, utrzymany w podniosłym,
uroczystym tonie. Odmianą jego jest inwokacja.
POJĘCIE
Litera odpowiadająca
definicji
! powtórzenie
! anafora
! apostrofa
! porównanie
(4 p.)
7. Podkreśl w poniższym tekście pytanie retoryczne.
Kędy każdy swego się rozumienia chwyta.
Zerwawszy sejm, że na nim nie mógł się obłowić,
W domu konstytucyje wolno mu stanowić
Cóż po królu, kędy rządzić ani radzić
Dopuszczą? Obraz lepiej na tronie posadzić.
(W. POTOCKI, Z ratusza na radę)
(3 p.)
8. Wypisz z powyższego fragmentu wiersza W. Potockiego Z ratusza na radę archaizmy.
..
..
(3 p.)
PUNKTACJA
OCENA PUNKTACJA
Bardzo dobry 30 pkt. 27 pkt.
Dobry 26 pkt. 22 pkt.
Dostateczny 21 pkt. 15 pkt.
Dopuszczający 14 pkt. 9pkt.
Niedostateczny poniżej 8 pkt.
KLUCZ ODPOWIEDZI do testu o środkach stylistycznych dla grupy A
1. a, b, c
2. b, c, d
3. onomatopeja (dźwiękonaśladownictwo)
4. a, b
5. a
6.
! powtórzenie B
! anafora C
! apostrofa D
! porównanie A
7. Cóż po królu, kędy rządzić ani radzić
Dopuszczą?
8. konstytucyje, kędy (rozumienia)
Opracowała: Ola BednarskaOla Bednarska
[email protected]
nauczyciel: wiedzy o społeczeństwie i języka polskiego
Publiczne Gimnazjum w Nowej Brzeźnicy
Test dla ucznia kl. III gimnazjum
ŚRODKI STYLISTYCZNE
Karta pracy ucznia
..
(imię i nazwisko ucznia) (numer z dziennika)
Data sprawdzianu ..
Zdobyta ilość punktów i ocena ...
Grupa B
1. Zaznacz poprawną odpowiedź.
Które z poniższych zwrotów zaliczamy do animizacji?
a) długi rosną
b) biały jak gołąb
c) wiatr wieje
d) budzą się wspomnienia
e) podobni jak dwie krople wody
(5 p.)
2. Zaznacz poprawną odpowiedź.
Które to epitety?
a) kwiaty uśmiechały się
b) kamienie ruszyły się
c) ciekawa książka
d) cieknący kran
(4 p.)
3. Zaznacz poprawną odpowiedź.
Jakie środki stylistyczne zostały zastosowane w poniższym wierszu?
a) pytanie retoryczne
b) anafora
c) zdrobnienie
d) zgrubienie
jak powój co pragnie się wić,
jak zieleń rozhukana w maju,
jak woda, co brzegi rwie,
jak jaskółki, co w niebie śmigają
po dwie
(W. BRONIEWSKI, Anonim)
W czwartym wersie autor przeniósł część zdania do innego wersu, a więc zastosował

(4 p.)
4. Zaznacz prawdziwe zdania.
a) głodny jak wilk, czerwony jak cegła to epitety
b) gorący lód, ciemna jaskinia to oksymoron
c) To za mało! Za mało! Za mało!
Twoje słowa tumanią i kłamią! to wykrzyknienie
(3 p.)
5. Dopasuj pojecie do definicji.
POJĘCIE:
! symbol
! alegoria
! epitet
! pytanie retoryczne
DEFINICJA
A. Wyraz, który jest określeniem rzeczownika; wyrażony
często przymiotnikiem, imiesłowem, rzeczownikiem.
Uwydatnia cechy przedmiotu, pojęcia, osoby; wskazuje
na ich właściwości; ujawnia stosunek mówiącego do
wyrazu określanego.
B. Pytanie postawione w utworze, nie wymagające
odpowiedzi.
C. To znak, pojecie; to ukrywanie głębszych treści i
znaczeń za pomocą obrazów i znaków. Odczytanie go
dopuszcza wieloznaczność i dowolność.
D. Postać, przedmiot, gest, sens, które obok znaczenia
dosłownego mają także znaczenie przenośne.
pojęcie
Litera odpowiadająca
definicji
! symbol
! alegoria
! epitet
! pytanie retoryczne
(4 p.)
opracowała: Ola Bednarska
Gr. B
6. Podkreśl w poniższym wierszu zdrobnienia.
Czym kochanki godzien rączek?
Powiedz niebieska Marylko!
Za pierwszy miłości pączuszek
Zyskam pierwszą och! Łzę tylko.
(A. MICKIEWICZ, Pierwiosnek)
(3 p.)
7. Wpisz poprawną odpowiedź.
Wyróżniamy następujące neologizmy:
! ...
! ...
(3 p.)
8. Wytłumacz sens alegoryczny poniższych zwrotów.
! Lew to alegoria .
! Pies to alegoria .
! Kobieta z przepaską na oczach i wagą to alegoria .
! Sowa to alegoria
(4 p.)
PUNKTACJA
OCENA PUNKTACJA
Bardzo dobry 30 pkt. 27 pkt.
Dobry 26 pkt. 22 pkt.
Dostateczny 21 pkt. 15 pkt.
Dopuszczający 14 pkt. 9pkt.
Niedostateczny poniżej 8 pkt.
opracowała: Ola Bednarska
Gr. B
Test dla ucznia kl. III gimnazjum
sprawdzający wiedzę i umiejętności z zakresu środków stylistycznych
..
(imię i nazwisko ucznia) (numer z dziennika)
Data sprawdzianu ..
Zdobyta ilość punktów i ocena .
..
Gr. B
1. Zaznacz poprawną odpowiedź.
Które z poniższych zwrotów zaliczamy do animizacji?
a) długi rosną
b) biały jak gołąb
c) wiatr wieje
d) budzą się wspomnienia
e) podobni jak dwie krople wody
(5 p.)
2. Zaznacz poprawną odpowiedź.
Które to epitety?
a) kwiaty uśmiechały się
b) kamienie ruszyły się
c) ciekawa książka
d) cieknący kran
(4 p.)
3. Zaznacz poprawną odpowiedź.
Jakie środki stylistyczne zostały zastosowane w poniższym wierszu?
a) pytanie retoryczne
b) anafora
c) zdrobnienie
d) zgrubienie
jak powój co pragnie się wić,
jak zieleń rozhukana w maju,
jak woda, co brzegi rwie,
jak jaskółki, co w niebie śmigają
po dwie
(W. BRONIEWSKI, Anonim)
W czwartym wersie autor przeniósł część zdania do innego wersu, a więc zastosował

(4 p.)
4. Zaznacz prawdziwe zdania.
a) głodny jak wilk, czerwony jak cegła to epitety
b) gorący lód, ciemna jaskinia to oksymoron
c) To za mało! Za mało! Za mało!
Twoje słowa tumanią i kłamią! to wykrzyknienie
(3 p.)
opracowała: Ola Bednarska
Gr. B
5. Dopasuj pojecie do definicji.
POJĘCIE:
! symbol
! alegoria
! epitet
! pytanie retoryczne
DEFINICJA
A. Wyraz, który jest określeniem rzeczownika; wyrażony często
przymiotnikiem, imiesłowem, rzeczownikiem. Uwydatnia cechy
przedmiotu, pojęcia, osoby; wskazuje na ich właściwości;
ujawnia stosunek mówiącego do wyrazu określanego.
B. Pytanie postawione w utworze, nie wymagające odpowiedzi.
C. To znak, pojecie; to ukrywanie głębszych treści i znaczeń za
pomocą obrazów i znaków. Odczytanie go dopuszcza
wieloznaczność i dowolność.
D. Postać, przedmiot, gest, sens, które obok znaczenia dosłownego
mają także znaczenie przenoś
pojęcie
Litera odpowiadająca
definicji
! symbol
! alegoria
! epitet
! pytanie retoryczne
(4 p.)
6. Podkreśl w poniższym wierszu zdrobnienia.
Czym kochanki godzien rączek?
Powiedz niebieska Marylko!
Za pierwszy miłości pączuszek
Zyskam pierwszą och! Łzę tylko.
(B. MICKIEWICZ, Pierwiosnek)
(3 p.)
7. Wpisz poprawną odpowiedź.
Wyróżniamy następujące neologizmy:
! ...
! ...
(3 p.)
8. Wytłumacz sens alegoryczny poniższych zwrotów.
! Lew to alegoria .
! Pies to alegoria .
! Kobieta z przepaską na oczach i wagą to alegoria .
! Sowa to alegoria
(4 p.)
opracowała: Ola Bednarska
Gr. B
KLUCZ ODPOWIEDZ do testu o środkach stylistycznych dla grupy B
1. a, c, d, 2. c, d
3)b, przerzutnia; 4 b, c.
5.
pojęcie Litera odpowiadająca definicji
! symbol C
! alegoria D
! epitet A
! pytanie
retoryczne
B
6. rączek, Marylko, pączuszek
7. słowotwórczy, znaczeniowy (poetycki, frazeologiczny, leksykalny, zapożyczony)
8. siły władzy; wierności, sprawiedliwości; mądrości
KLUCZ ODPOWIEDZ do testu o środkach stylistycznych dla grupy B
2. a, c, d,
3. c, d
4. b, przerzutnia
5. b, c
6.

pojęcie Litera odpowiadająca
definicji
! symbol C
! alegoria D
! epitet A
! pytanie retoryczne B
7. rączek, Marylko, pączuszek
8. słowotwórczy, znaczeniowy (poetycki, frazeologiczny, leksykalny,
zapożyczony)
9. siły władzy; wierności, sprawiedliwości; mądrości
Opracowała: Ola Bednarska

11 3 11