1. Oblicz 24% liczby, której 3% jest równe wartości wyrażenia:
∛27 × √16 :∛⅛ =

2. Z 25 zadań uczeń rozwiązał 23 zadania. Oblicz % nierozwiązanych zadań.

3. Oblicz:
x = 2⅓ - 4⅔ ×√2²³/₄₉ + 3³+ (√7-3)(√7 +3) =

3

Odpowiedzi

2010-03-24T21:46:35+01:00
1. Oblicz 24% liczby, której 3% jest równe wartości wyrażenia:
∛27 × √16 :∛⅛ =3×4÷½=12×2=24
0,03x=24
x=800
0,24x=192

2. Z 25 zadań uczeń rozwiązał 23 zadania. Oblicz % nierozwiązanych zadań.
(25-23)/25 × 100% = 2/25 × 100% = 0,08 × 100% = 8%

3. Oblicz:
x = 2⅓ - 4⅔ ×√2²³/₄₉ + 3³+ (√7-3)(√7 +3) = 2⅓ - 4⅔×√¹²¹/₄₉ + 27+ (√7)² - 3² = 29⅓ - ¹⁴/₃×¹¹/₇ +7-9 = 27⅓ - ²²/₃ = 27⅓ - 7⅓ = 20
1 5 1
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-24T21:47:32+01:00
1]
∛27×√16:∛⅛=3×4:½=12×2=24
x=szukana liczba
3%x=24
0,03x=24
x=24:0,03
x=800

24% z 800=0,24×800=192
zad.2]
25-23=2 zadań nie rozwiązał

25=100%
2=x%
................
x=2×100:25
x=8%
nie rozw,. 8% zadań
zad.3]
x=2⅓-4⅔×√2²³/₄₉+3³+(√7-3)(√7+3)=
⁷/₃-¹⁴/₃×√¹²¹/₄₉+27+7-9=
⁷/₃-¹⁴/₃×¹¹/₇+25=
-¹⁵/₃+25=20
2 5 2
2010-03-24T21:55:04+01:00
1. ³√27 × √16 : ³√⅛ = 3 × 4 : ½ = 12 : ½ = 12 × 2 = 24
24% : 3% = 8
24 × 8 = 192

Odp.: 24% tej liczby wynosi 192.

2. Dane:
Rozwiązane zadania - 23
Nierozwiązane zadania - 25-23=2
Ilość zadań - 25

%n.zad. = 2/25 × 100% = 200/25 % = 8%

Odp.: Nierozwiązane zadania stanowią 8% wszystkich zadań.

3. x = 2⅓ - 4⅔ × √2²³/₄₉ + 3³ + (√7-3)(√7+3)
Liczby mieszane trzeba zamienić na ułamek niewłaściwy.
x = ⁷/₃ - ¹⁴/₃ × √121 + 27 + (√7-3)(√7+3)
Możemy obliczyć iloczyn w nawiasach stosując wzór na różnicę kwadratów: a² - b² = (a-b)(a+b)
x = ⁷/₃ - ¹⁴/₃ × 11 + 27 + 7 - 9
Teraz pozostało nam tylko wyliczyć działanie zgodnie z kolejnością wykonywania działań.
x = ⁷/₃ - ¹⁵⁴/₃ + 25
x = ¹⁴⁷/₃ + 25
x = 49 + 25
x = 74

Odp.: Szukana liczba to 74.