Proszę o przetłumaczenie.

1)This is difficult one.It's similar to the "examine your life" suggestion, but it's deeper.Search the person you are , search your soul for your deepest desires your innermost secrets, your most secret dreams and ambitions.You can find some of the most wonderful ideas deep within your soul.

2)I like to play a good CD or tune in to my favourite radio station to get myself moving to sooth my savage beast, to make my soul leap with joy.Music can be the most inspiring thing in our lives, if we open up our hearts and minds to it.

3)While mistakes can be embarrassing, I love making mistakes.Sure, they're sloppy and painful, but they're anything but unproductive.Mistakes are the way we learn, and if we can harvest the power of mistakes to come up with great ideas, we are using our mistakes to their fullest potential.Think about the mistakes you've made in your life, recently and over the years.What can you learn from them? What can others learn?

2

Odpowiedzi

2010-03-24T23:54:14+01:00
1.To jest jeden trudny.To jest podobne do "przeegzaminuj twoje życie" sugestię, ale to jest głębsze.Poszukiwanie osoba, którą jesteś , przeszukaj twoją duszę dla twoich najgłębszych pragnień twoje najgłębsze sekrety, twoich tajnych snów większości i ambicji.Możesz znaleźć trochę najcudowniejszych pomysłów głębokie w twojej duszy.

2. lubię poruszyć dobry CD albo nastaw moją ulubioną radiową stację, by dostać siebie poruszającego sooth moje dzikie zwierzę, zrobić moja dusza skacze z radością.Muzyka może być najbardziej inspirującą rzeczą w naszych życiach, jeżeli otwieramy nasze serca i umysły do tego.

3.Kiedy pomyłki mogą być krępujące, kocham robienie pomyłek.Pewnie, oni są niechlujni i boleśni, ale oni są czymkolwiek, ale bezproduktywny.Pomyłki są drogą, którą uczymy się i jeżeli możemy zebrać zboże władza pomyłek, by wyjść z wielkimi pomysłami, używamy naszych pomyłek do ich najpełniejszego potencjału.Pomyśl o pomylkach wyprodukowanych w twoim życiu, ostatnio i przez rok.Co możesz nauczyć się od nich? Czego inni mogą nauczyć się?
2010-03-25T00:06:07+01:00
1) To jedno z trudnych. Jest podobny do "sprawdź swoje życie", ale poważniejszy. Znajdź osobę, którą jesteś, poszukaj w swojej duszy najgłębszych pragnień, twoich najskrytszych sekretów, twoich najbardziej sekretnych marzeń i ambicji. Możesz znaleźć najbardziej wspaniałe pomysły głęboko w duszy.

2)Lubię słuchać dobrych CD lub utworów w mojej ulubionej stacji radiowej aby dostać ... moja dzika bestia, sprawić aby moja dusza skakała z radości. Muzyka może być najbardziej inspirującą rzeczą w naszych życiach, jeżeli otworzymy nasze serca i umysły dla niej.

3)Do czasu błędy mogą być krępujące. Kocham popełniać błędy. Oczywiście, są ckliwe i bolesne, ale są ... Błędy to droga, którą się uczymy i jeżeli będziemy wyciągać dobre wnioski pojawią się nowe pomysły, używamy naszych pomyłek do największych potencjałów. Pomyśl o błędach, jakie popełniłeś w swoim życiu, ostatnio i w kolejnych latach. Czego nauczyłeś się z nich? Co mogą innych nauczyć ?