Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-26T20:50:54+01:00
Najbardziej znane teorie dotyczące przyczyn występowania cykli sformułowali: P. Samuelson, J. Hicks, A. Philipps i M. Kalecki. M. Friedman, analizując historię USA, dostrzegł korelację między podażą pieniądza i działalnością gospodarczą i sugerował, że cykl koniunkturalny jest zjawiskiem pieniężnym; niektórzy ekonomiści doszukują się przyczyn wahań i załamań w zmianach technologii oraz gustów (R. Frisch). Środkami polityki antycyklicznej są: manewrowanie stopą procentową, zmiany stopy opodatkowania i wysokości subwencji, regulowanie wydatków budżetowych państwa, zakazy i zezwolenia na prowadzenie określonych rodzajów działalności gospodarczej; polityka antycykliczna przyczyniła się do złagodzenia wahań. Wszelkie działania podejmowane przez państwo na rzecz łagodzenia wahań cyklu koniunkturalnego i ich skutków to interwencjonizm państwowy. Interwencjonizm państwowy, jest to polityka aktywnego oddziaływania państwa na przebieg procesów gospodarczych. Przeciwieństwo liberalizmu gospodarczego, czyli całkowitej neutralności państwa i innych organizacji gospodarczych i politycznych wobec przebiegu procesów gospodarczych. Zwolennicy interwencjonizmu wskazują na trzy główne jego cele-ograniczenie bezrobocia do poziomu uznanego za niezbędny a nawet korzystny dla gospodarki, pobudzenie popytu globalnego, którego niedostateczny poziom uznaje się za jedną z przyczyn wahań koniunkturalnych oraz podniesienie tempa wzrostu gospodarczego. Do głównych narzędzi pozwalających realizować politykę interwencjonizmu należą:
-podejmowanie przez państwo przedsięwzięć inwestycyjnych pozwalających zwiększyć zatrudnienie bez wzrostu podaży dóbr i usług np. roboty publiczne
-dotarcie do nierentownych przedsiębiorstw lub ich nacjonalizacja- czyli przejmowanie na własność państwa prywatnych przedsiębiorstw lub ziemi
-protekcjonizm w zakresie handlu zagranicznego
-polityka monetarna-część ekonomicznej polityki państwa obejmująca decyzje dotyczące kształtowania podaży pieniądza, w celu dostosowania jej do potrzeb gospodarki
-polityka fiskalna, polityka budżetowa - ogół decyzji rządu dotyczących wydatków i podatków. Jest częścią polityki finansowej państwa. Podstawowymi zadaniami polityki fiskalnej są-redystrybucja dochodów i stabilizacja gospodarki.
1 5 1