Odpowiedzi

2010-03-25T15:25:42+01:00
Dane:
Cp₁= 5%
Cp₂=2,5%
ms= 10g

mr₁=(10g × 100) ÷ 5= 200g
mH₂O¹= 200g-10g=190g
mr₂=(10g ×100) ÷ 2,5= 400g
400g - 10g = 390g
390g - 190g = 200g

Odp: Dodano 200g wody.