Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-10-29T18:03:48+01:00
Ekosystem leśny1 - zwany również biogeocenozą stanowi populację roślin i zwierząt leśnych wraz z elementami przyrody nieożywionej (atmosfera, pedosfera), które stanowią środowisko abiotyczne danej wspólnoty życiowej. Niekiedy cały kompleks leśny traktowany jest jako jeden wielki ekosystem, ale w rzeczywistości duży masyw leśny nie jest jednorodnym układem ekologicznym, gdyż wykazuje zróżnicowanie na elementarne ekosystemy o odmiennych stosunkach biocenotycznych i siedliskowych, widocznych nawet w fizjonomii poszczególnych fragmentów roślinności. Z ekologicznego punktu widzenia określić go więc można jako kompleks ekosystemów leśnych.

Na stosunkowo dużych obszarach, zespół różnych ekosystemów (np. leśnych, łąkowych, wodnych) może tworzyć całość przyrodniczą wyższego rzędu, wyodrębnionych na podstawie kryteriów fizyczno-geograficznych (geologicznej budowy, rzeźby terenu, stosunków glebowo-gruntowo-hydrologicznych, florystycznych, faunistycznych itp.) jako jednostkę przestrzenną o pewnych charakterystycznych cechach fizjonomicznych, zwanych makrosystemem ekologicznym lub inaczej krajobrazem.
Morza i oceany są ogromnymi zbiornikami słonej wody, zajmującymi większą część naszego globu. Obszar wód słonych stanowi około 71% ogólnej powierzchni Ziemi. Ten gigantycznych rozmiarów basen jest siedliskiem bujnego życia, którego zmienność, różnorodność form, barw, przystosowań i zwyczajów zdumiewa i zachwyca nawet przypadkowego obserwatora. Każdy fragment dna, wszystkie niemal poziomy, a w nich każda kropla wody, tętnią nieustannie trwającym, a zarazem przemijającym życiem.