Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-26T20:09:00+01:00
Your doctor is the one hand, a great connoisseur of the human body, with a comprehensive knowledge of health and human diseases, on the other - but with practice the treatment of diseases and prevention. The doctor is a specialist life sciences, because it uses many of the achievements of this group of sciences and humanities at the same time, because the purpose of its activities is the man.
There is also a specialist in the various specializations strict scientific and practical - for example, internists, surgery, obstetrics and pediatrics.
Suitability
Physician may be only a man of uncommon abilities and characteristics. First, it must have adequate medical knowledge. As a candidate for the profession and as a physician must also be interested in medicine and treatment. His job requires that those interests have focused on the fields of chemistry and biology and have been continuously deepened. The physician must learn throughout life. It's not just an obligation - a condition the functioning of the occupation.
He should also have the logical reasoning skills, attention span, and such mental and physical characteristics, such as conscientiousness, discipline, good memory, accuracy, ease of expression in speech and writing, as well as resistance to stress.
Your doctor should also have appropriate ethical predispositions, especially in times of need when it reaches so many worrying about the irregularities in the health sector. Doctors, moreover, consist of the Hippocratic oath, which - despite the fact that many doctors consider it only as a symbol - is the foundation of ethics of the profession.
Then and Now
Jobs doctors recently changed almost dramatically. Gradually, things of the past traditional methods of therapy, still there are new drugs and new devices. Often difficult to even determine the direction of change, because there are so quickly. However, they do not act uniformly in every field of medicine. Their main objective is to develop such methods, which allow for a maximum of mild, non-invasive and effective treatment for patients. The doctor in the modern world becomes too much more than just the specialist treatment. Family doctors are consultants for example in matters of health and healthy lifestyles, who will meet also features support families in difficult moments.
The most difficult to accept by doctors, however, is that not everyone will get a job. This forces a bad situation in the health sector. Therefore, doctors are becoming more and more merchants and manufacturers of medical equipment. They can not do this, however, in parallel with the profession - medical code of ethics forbids a doctor of any other commercial activities
Social status
Doctors for centuries are seen as representatives of the profession of basic and universal respect garrisoned. Although it reduces the subsequent scandal in the Polish health service, however, and so the medical profession has a considerable degree of social authority.
How to become a doctor?
There is no other way than the completion of medical studies in medicine. But this is not enough. As in the legal professions, to be a practitioner, should be a specialization, which is a type of practice, combined with theoretical lectures. After passing the exam is obtained the title of specialist medical diploma and license to practice.
Before taking the exam to study medicine, it is worth to him very well prepared. Self-learning may prove insufficient. This can be done on the monthly preparation courses organized by each of the academy just before the exam. This is important because classes in such courses by experienced teachers.
Entrance examination is an obstacle not easy, but it's certainly possible to overcome. Competition is also a significant number - the average is 4-5 people at one place. It seems the entrance exam test, central to biology, chemistry, physics (40 questions in each subject), comprising 120 questions with four options, answer every question.


Lekarz to z jednej strony doskonały znawca ludzkiego ciała, mający całościową wiedzę o zdrowiu i chorobach człowieka, a z drugiej - praktyk posiadający umiejętności leczenia chorób i zapobiegania im. Lekarz jest specjalistą nauk przyrodniczych, ponieważ korzysta z dorobku wielu nauk tej grupy, a zarazem nauk humanistycznych, bo celem jego działania jest człowiek.
Jest też specjalistą w różnych ścisłych specjalnościach naukowych i praktycznych - np. internie, chirurgii, położnictwie czy pediatrii.
Predyspozycje
Lekarzem może być tylko człowiek o zdolnościach i cechach nietuzinkowych. Po pierwsze, musi posiadać odpowiednią wiedzę medyczną. Jako kandydat do zawodu i jako lekarz musi też być zainteresowany medycyną i leczeniem. Jego praca wymaga, żeby te zainteresowania skupiały się na dziedzinach chemii i biologii i były nieustannie pogłębiane. Lekarz musi się uczyć przez całe życie. To nie tylko obowiązek - to warunek funkcjonowania w zawodzie.
Powinien też posiadać umiejętności logicznego rozumowania, koncentracji uwagi, a także takie cechy psychiczne i fizyczne, jak sumienność, dyscyplina, dobra pamięć, dokładność, łatwość wypowiadania się w mowie i piśmie, a także odporność na stres.
Lekarz powinien posiadać również odpowiednie predyspozycje etyczne, potrzebne zwłaszcza w czasach, kiedy dociera tak wiele niepokojących informacji o nieprawidłowościach w służbie zdrowia. Lekarze składają zresztą przysięgę Hipokratesa, która - mimo że wielu lekarzy uważa ją jedynie za symbol - jest fundamentem etycznym tego zawodu.
Dawniej i dziś
Praca lekarzy zmienia się ostatnio niemal radykalnie. Stopniowo odchodzą w przeszłość tradycyjne metody terapii, wciąż pojawiają się nowe leki, a także nowe urządzenia. Trudno niejednokrotnie nawet wyznaczyć kierunek zmian, ponieważ zachodzą tak szybko. Jednak nie postępują one równomiernie w każdej dziedzinie medycyny. Głównym ich celem jest wypracowanie takich metod, które pozwolą na maksymalnie łagodne, bezinwazyjne i skuteczne leczenie pacjentów. Lekarz we współczesnym świecie staje się też kimś więcej niż tylko specjalistą od leczenia. Lekarze rodzinni np. to doradcy w sprawach zdrowia i zdrowego trybu życia, którzy z pewnością spełniają także funkcje wspierania rodziny w trudnych momentach.
Najtrudniejszy do przyjęcia przez lekarzy jest jednak fakt, że nie wszyscy zdobędą pracę. Wymusza to zła sytuacja w służbie zdrowia. Dlatego lekarze stają się coraz częściej handlowcami czy producentami sprzętu medycznego. Nie mogą tego jednak robić równolegle z wykonywaniem zawodu - lekarski kodeks etyczny zabrania lekarzowi jakiejkolwiek innej działalności komercyjnej
Status społeczny
Lekarze od wieków są postrzegani jako przedstawiciele zawodu elitarnego i otaczani powszechnym szacunkiem. Zmniejszają go co prawda kolejne skandale w polskiej służbie zdrowia, jednak i tak zawód lekarza cieszy się znacznym autorytetem społecznym.
Jak zostać lekarzem?
Nie ma innego sposobu niż ukończenie studiów medycznych na kierunku lekarskim. Ale to nie wystarczy. Podobnie jak w zawodach prawniczych, by być praktykiem, należy zaliczyć specjalizację, czyli rodzaj praktyki połączonej z wykładami teoretycznymi. Po zdaniu egzaminu specjalizacyjnego uzyskuje się tytuł lekarza dyplomowanego i uprawnienia do wykonywania zawodu.
Przed przystąpieniem do egzaminu na medycynę, warto się doń znakomicie przygotować. Samodzielna nauka może się okazać niewystarczająca. Można to zrobić na miesięcznych kursach przygotowawczych organizowanych przez każdą z akademii tuż przed egzaminem. To istotne, bo zajęcia na takich kursach prowadzą doświadczeni nauczyciele.
Egzamin wstępny to przeszkoda niełatwa, choć z pewnością możliwa do pokonania. Konkurencja jest także spora - średnio wypada po 4-5 osób na jedno miejsce. Zdaje się egzamin wstępny testowy, centralny z biologii, chemii, fizyki (po 40 pytań z każdego przedmiotu), obejmujący 120 pytań z czterema wariantami odpowiedzi na każde pytanie.