Odpowiedzi

2010-03-25T17:32:20+01:00
1 – mechanizmy regulacji zagęszczenia populacji (myszy)ŕ wewnątrzpopulacyjne
2- krajobraz, struktura, przełożenie na zespoły zwierzątŕ skład zespołu ptaków w dużym lesie i w małej wyspie leśnej
3 i 4 ŕ zależności pokarmowe w ekosystemach, człowiek jako konsument; przepływ materii i energii przez ekosystemyŕ drogi energii przez ekosystem.Martwa materia
4 – konsumpcja i rola człowieka, energia w pokarmie do nakładów energetycznych
- skażenia pestycydami; ksenobiotyki

Regulacja zagęszczenia populacji np. myszy
Populacja – grupa organizmów jednego gatunku na danym terenie w określonym czasie i krzyżująca się ze sobą (przepływ genów) np. populacja dzików w puszczy

Cechy populacji:
- liczebność
- zagęszczenie (gdy trudno policzyć organizmy)
- rozrodczość
- śmiertelność
- przemieszczenia (emigracje, imigracje)
- własna strategia rozrodcza; warunki; gospodarowanie energią

r – strategia – bezkręgowce, owady pasożyty, grzyby, produkcja b. dużej liczby potomstwa, przeżywa mała część, brak opieki nad potomstwem; małe rozmiary potomków, w zmiennych warunkach środowiskowych
K- strategia – potomstwo nieliczne, otoczone staranną opieką, potomkowie osiągają duże rozmiary, w każdego osobnika zainwestowany duży nakład energii; maksymalizowanie jakości osobnika np. ludzie, słonie, duże ssaki, naczelne, powolne tempo dojrzewania, późny wiek rozrodczy,

- Stułbia ŕ potomstwo nie zależy od wieku
- Struktura płciowaŕproporcje ilościowe między samcami i samicami
- Struktura wiekowaŕpiramidy wiekowe

Typy rozmieszczenia populacji:
- skupiskowe
- równomierne
- losowe

Rozmieszczenieŕ co skłania te osobniki do takiego lub innego rozmieszczenia
Skupienie – obrona przed trapieśnikami
Równomierne – rzadkie – antagonizmy między osobnikami, silna konkurencja, jak najdalej od sąsiada; kolonie mewŕ sprzyja temu homogenny charakter środowiska np. trzcina na brzegu jeziora
Losowe – dmuchawiecŕ wiele czynników

Wzrost populacji w czasie
- jak szybko przybywa osobników
- maksymalne tempo wzrostu – w idealnych warunkach; nic nie hamuje wzrostu; nowy teren bez ograniczeń; tempo regulowane wrodzoną zdolnością populacji do wzrostuŕzależy od właściwości biologicznych osobników (ilość produkowanego potomstwa ; jak długi okres rozrodu, płodność )
- populacja słoni – mała wrodzona zdolność; a muchyŕ duża wrodzona zdolność ŕbez względu na tą zdolność przy idealnych warunkach wzrost przebiega wg. Krzywej wykładniczej

- czynniki hamujące – brak pokarmu, drapieżniki, mała przestrzeńŕ opór środowiska
- pojemność środowiska – największa liczba osobników, którą środowisko jest w stanie utrzymać w danym czasie; tempo wzrostu ulega zahamowaniuŕ sinusoidalne zmiany wokół pojemności środowiskaŕkrzywa logistycznaŕdynamika zmian liczebności populacji

Czynniki ograniczające wzrost populacji
- czynniki abiotyczne – niesprzyjajacy klimat , mrozy,susza, pożary, powowdzieŕ niezależne od zagęszenia ślepe siły przyrody
- czynniki zależne od zagęszczenia ŕbiotyczne; wynik wzajemnych oddziaływań organizmówŕ oddziaływania międzygatunkowe (drapieżnictwo, konkurencja, pasożytnictwo, komensalizm,amensalizm, mutualizm) i oddziaływania wewnątrzgatunkowe (samoregulacja populacji)

· sroka w okresie lęgowym może stać się drapieżnikiemŕ presja drapieżników na wróblowate w mieście
- zapasożycenie większe w zagęszczonej populacjiŕ Myxosomatoza u królików
- regulacja wewnątrzpopulacyjna
- rozrodczość
- śmiertelność
- małe zagęszczenieŕduża rozrodczość
- duże zagęszczenieŕ nasila się śmiertelność a rozrodczość hamowana
- emigracja i imigracja
- mechanizmy opierają się na dostosowaniu się osobników; niejednakowa szansa przeżycia

Średnia wielkość miotu = liczba embrionów / liczba ciężarnych samic

Rozrodczość = liczba miotów * średnia wielkość miotu / l. Osobników w hodowli

Płodkość = l. Miotów * śr. Wielkość miotu /l. Samic będących w klatce
2 4 2