Odpowiedzi

2009-10-29T18:32:28+01:00
Reakcja zobojętniania - reakcja między kwasem i zasadą, w wyniku której kationy wodorowe H+ łączą się z anionami wodorotlenkowymi OH -, np.:
H2SO4 + 2 Na OH --> Na2SO4 + 2 H2O
2 H+ + 2 OH - --> 2 H2O


Reakcja strąceniowa - reakcja, w której następuje wytrącanie osadu substancji trudnorozpuszczalnej, np.:


rekacja kwasu i soli:
HCl + Ag NO3 --> Ag Cl(osad) + HNO3


reakcja dwóch soli:
CaCl2 + Na2CO3 --> CaCO3 (osad) + 2 NaClReakcja utleniania i redukcji
Cu O + H2 --> Cu + H2Oreakcja chlorowania alkanów - podstawienie atomu wodoru atomem chloru:
Reakcje spalania zwiazków organicznych

CH4 + 2 O2 --> CO2 + H2O


2 CH4 + 3 O2 --> 2 CO + 4 H2O

CH4 + O2 --> C + 2 H2O
reakcja redox:HCHO + 2 Cu(OH)2 --> HCOOH + Cu2O + 2 H2OCH4 + Cl2 --> CH3 Cl + HCl


prosze:))
1 5 1