Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-25T20:28:59+01:00
Charla Hathaway in his guide "Erotic Massage" presents a variety of techniques designed to create an atmosphere of closeness and intimacy that favor erotic uniesieniom. Known sexologist describes not only the affection inherent in sex, but also breathing techniques and ways to explore the needs and preferences of sexual partner. The whole beauty is accompanied by outstanding photographs in which the human body is equally important as the game of light and shadow.

The book is divided into nine main chapters. Hathaway first discusses how to prepare - individually and collectively - to experience physical approximation. Describes the techniques of breathing and external factors that build the atmosphere of the time. Then goes on to discuss the caress of the body - emphasizes the great importance of touch, own and partner's experience and mutual communication. Hathaway describes caress the face, feet, stresses the importance of verbal caresses and anastomosis with only a slight nacechowaniu erotic, erotic massage deals with the front and rear of the body. Do not avoid the topic or the individual author of erotic massage. Recommends the use from time to time with the erotic potential of a common shower or bath, describes the role of a kiss, and mute after intercourse.

Hathaway - which is very important - almost on every side tries to emphasize that sexuality is an integral part of our lives and can not treat it as taboo. The sex just to talk, you need to exchange experiences with your partner, you must be open to their needs - only then the sphere will become an opportunity for mutual complement. In his book, sexologist shows us how to open up to new experiences, and at the same time teach us about their sexuality openly speak - and this very important matter.

Somehow on the margins of the main argument we are placed against the background of practical advice on specific issues. Here we find the views and opinions of people who have the experience Hathaway once did. Strongly enhances the book and makes it all seem even more credible.

Of course, almost as important as the text layer is in the book layout. Colored pictures can be found on almost every page, in addition to some places we find drawings, showing how in a practical way to use Hathaway tips and how to make each caress.

It must be said openly - this is not a book for people inherently shameful or pruderyjnych. Need some courage to collaborate with a partner or a partner to dig in and read tips Hathaway try to incorporate into force. But certainly, this book will help to improve mutual understanding between the partners and enrich their sex life. Just remember that none - even the best guide - not a substitute for frank and open conversation with your partner. This is truly the key to a successful sex life.


Charla Hathaway w swoim poradniku „Masaż erotyczny” prezentuje rozmaite techniki zmierzające do stworzenia atmosfery bliskości i intymności, które sprzyjają erotycznym uniesieniom. Znana seksuolog opisuje nie tylko pieszczoty nierozerwalnie związane z seksem, ale też techniki oddechowe czy sposoby na poznawanie potrzeb i preferencji seksualnych partnera. Całość pięknie uzupełniają znakomite fotografie, na których ciało ludzkie jest ważne w równym stopniu, co gra światła i cienia.

Książka podzielona jest na dziewięć głównych rozdziałów. Hathaway omawia najpierw sposoby przygotowania się – indywidualnie i wspólnie – do przeżywania cielesnego zbliżenia. Opisuje techniki oddechowe i czynniki zewnętrzne budujące atmosferę chwili. Następnie przechodzi do omówienia pieszczot ciała – podkreśla, jak wielkie znaczenie ma dotyk, doznania własne i partnera oraz wzajemna komunikacja. Hathaway opisuje pieszczoty twarzy, stóp, podkreśla znaczenie pieszczot werbalnych i zespolenia o jedynie lekkim nacechowaniu erotycznym, zajmuje się masażem erotycznym przednich i tylnych partii ciała. Nie unika też autorka tematu indywidualnego masażu erotycznego. Poleca korzystanie od czasu do czasu z potencjału erotycznego wspólnego prysznica lub kąpieli w wannie, opisuje rolę pocałunku i wyciszenia po stosunku.

Hathaway – co bardzo ważne – niemal na każdej stronie stara się podkreślić, że seksualność jest nieodłączną częścią naszego życia i nie można traktować jej jak tematu tabu. O seksie po prostu trzeba rozmawiać, trzeba wymieniać się doświadczeniami z partnerem, trzeba być otwartym na jego potrzeby – tylko wówczas sfera ta stanie się szansą na wzajemne dopełnienie. W swej książce seksuolog pokazuje nam, jak otworzyć się na nowe doznania, a przy tym uczy nas o swej seksualności otwarcie mówić – i to sprawa bardzo ważna.

Niejako na marginesie głównego wywodu znajdujemy umieszczone na tle praktyczne porady dotyczące poszczególnych zagadnień. Odnajdujemy tu też opinie i wypowiedzi osób, które z doświadczeń Hathaway już niegdyś skorzystały. Bardzo mocno wzbogaca to książkę i sprawia, że całość wydaje się jeszcze bardziej wiarygodna.

Oczywiście niemal równie ważna co warstwa tekstowa jest w tej książce szata graficzna. Barwne zdjęcia znaleźć można na niemal każdej stronie, w dodatku w niektórych miejscach odnajdujemy rysunki, pokazujące jak w sposób praktyczny wykorzystać porady Hathaway i w jaki sposób dokonywać poszczególnych pieszczot.

Trzeba powiedzieć otwarcie – nie jest to książka dla osób z natury wstydliwych czy pruderyjnych. Trzeba pewnej odwagi, by wspólnie z partnerem czy partnerką zagłębić się w lekturze czy porady Hathaway spróbować wcielić w życie. Z pewnością jednak książka ta przyczyni się do polepszenia wzajemnego zrozumienia partnerów czy wzbogacenia ich życia seksualnego. Pamiętajmy tylko, że żaden – nawet najlepszy poradnik – nie zastąpi szczerej i otwartej rozmowy z partnerem. To jest klucz do prawdziwie udanego życia erotycznego.

tak zrozumiałam to zadanie
2 3 2