Odpowiedzi

2010-03-26T20:35:13+01:00
Kiedy ja uczę się w technikum budowlanym przygotowuje się też do egzaminu zawodowego

Przygotowując się do zawodu technik budownictwa nauczysz się:

prowadzić roboty budowlane,

sprawować nadzór budowlany,

kierować przebiegiem robót budowlanych,

projektować elementy architektoniczne i konstrukcyjne budowli,

planować działania w zakresie ochrony środowiska i dóbr kultury materialnej,

korzystać z tradycyjnych i nowoczesnych technologii budowlanych,

wykorzystywać tradycyjne i nowoczesne narzędzia i materiały budowlane,

oceniać prawidłowość prowadzonych robót budowlanych,

posługiwać się dokumentacją techniczną,

prowadzić dziennik budowy i kalkulację robót,

wykonywać proste kosztorysy ofertowe,

korzystać z przepisów prawa,

wykorzystywać programy komputerowe przydatne w zawodzie,

korzystać z różnych źródeł informacji i sieci Internet,

pracować w zespole lub kierować jego pracą,

planować własną działalność gospodarczą na rynku pracy,

planować swoją przyszłą karierę zawodową,

składać oferty pracy
When I teach in a technical school building is also preparing for the exam training

In preparation for the profession of construction techniques you will learn:

carry out works,

supervise construction,

direct the course of construction,

architectural design elements and construction of buildings,

plans for environmental protection and cultural material

use of traditional and modern construction technologies,

use of traditional and modern tools and construction materials,

conducted to assess the accuracy of the works,

use technical documentation

keep a log of construction and calculation works

perform simple estimates for quote,

benefit from the law,

use of computer programs useful in the profession,

use various sources of information and the Internet,

work in a team or make it work

plan their own business on the labor market,

plan their future career,

submit bids for work