Odpowiedz na pytania :
1. Jakie są zasady wyboru i działania polskiego parlamentu?
2. Czym się różną prezydencki i parlamentarny system sprawowania władzy?
3. Jak powołuje się rząd w Polsce?
4. Jakie znaczenie mają orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego?
5. Co to jest i jak działa administracja publiczna w Polsce?
6. Komu i do czego potrzebne jest prawo?
7. Jakie są zadania administracji publicznej w Polsce?
8. Czym się różni administracja rządowa od samorządowej?
9. Komu podlega bezpośrednio wojewoda?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-26T13:50:38+01:00
1.zasady:
a)głosować moją wszystkie osoby mające 18lat, obywatelstwo polskie, które nie są ubezwłasnowolnione albo pozbawione praw obywatelskich (wybory powszechne)
b)każdy wyborca ma jeden równoważny głos(wybory równe)
c)głosowanie jest obowiązkowo tajne (wybory tajne)
d)kazdy wyborca głosuje bezpośrednio na kandydatów do parlamentu(wybory bezpośrednie)
zadania:
- nadanie ustroju przez uchwalanie lub zmianą konstytucji
-stanowienie praw przez uchwalanie ustaw
-decydowanie o finansach państwa
-powołanie i odwołanie rządy
-kontrola rządu przez zgłaszanie interpretacji i pytań do ministrów i premiera.
2.system parlamentarny (Prezydent powoływany jest przez parlament. Przezeń powoływany jest także rząd. Parlament odgrywa więc w takim państwie rolę dominującą. Głowa państwa nie ponosi odpowiedzialności politycznej ze względu na jej niewysoką rangę. Jest jedynie odpowiedzialna konstytucyjnie, np. za zdradę)
system prezydencki (np. Stany Zjednoczone - Prezydent łączy w sobie funkcję głowy państwa i szefa rządu. Kieruje on całą władzą wykonawczą, wytycza politykę zagraniczną, wybiera rząd)
3.Po wyborach parlamentarnych stary rząd podaje sie do dymisji. Prezydent wyznacza nowego premiera. Nowy premier w ciągu dwóch tygodni musi przedstawić prezydentowi skład swojego rzadu. Prezydent powołuje nową Rade Ministrów, ale musi ona jeszcze uzyskać poparcie sejmowej większości.
Jeżeli za rządem nie opowie sie wymagana większość posłów, musi się on podać do dymisji. Wtedy nowego premiera proponują sami posłowie. W przypadku, gdy i ten kandydat nie uzyska wotum zaufania Sejmu, kolejnego premiera znów wskazuje prezydent. System powoływania nowego rządu został skonstruowany jakby w myśl zasady ,, do trzech razy sztuka" gdy i trzecia próba skonczy sie niepowodzeniem, prezydent rozwiazuje parlament i ogłasza nowe wybory.
4.-
5.Administracja publiczna jest to przejęte przez państwo i realizowane przez jego zawisłe organy, a także przez organy samorządu terytorialnego zaspokajanie zbiorowych i indywidualnych potrzeb obywateli, wynikających ze współżycia ludzi w społecznościach. Stanowi całokształt struktur organizacyjnych w państwie oraz ludzi zatrudnionych w tych strukturach spełniających zadania publiczne, zbiorowe i indywidualne, reglamentacyjne i świadczące oraz organizatorskie podmiotów kierowniczych i decydenckich.
6.Prawo, a ściślej prawo w ujęciu przedmiotowym, to system norm prawnych, czyli ogólnych, abstrakcyjnych i jednoznacznych dyrektyw postępowania, które powstały w związku z istnieniem i funkcjonowaniem państwa lub innego uporządkowanego organizmu społecznego, ustanowione lub uznane przez właściwe organy władzy odpowiednio publicznej lub społecznej i przez te organy stosowane, w tym z użyciem przymusu.
7.Obowiązek analizy danych
Automatyzacja sprawozdawczości
Wykrywanie zależności i prognozowanie
8.
5 4 5