Wpisz tu treść swojegoGRAMMAR AND VOCABULARY

1 Uzupełnij zdania odpowiednią formą czasowników w nawiasach. (1 pkt za każdą poprawną odpowiedź = 6 pkt)
1. __________________________________ (Peter / live) in Manchester?
2. Sally __________________________________ (not like) jazz music very much.
3. What __________________________________ (he / do) on Friday evenings?
4. Susan __________________________________ (watch) TV every afternoon.
5. My dad __________________________________ (not work) in an office.
6. My brother __________________________________ (study) mechanical engineering.

2 Uzupełnij zdania odpowiednią formą czasowników w nawiasach. Każdego czasownika możesz użyć tylko raz. (1 pkt za każdą poprawną odpowiedź = 6 pkt)
watch swim read walk do ski
1. I like all winter sports but I prefer __________________________________ to snowboarding.
2. What kind of books do you like __________________________________?
3. I love __________________________________ in the sea.
4. Many students enjoy __________________________________ practical activities in lessons.
5. My sister hates __________________________________ football on TV. She thinks it’s boring.
6. I usually take the bus to school but I don’t mind _______________________________. It’s only 20 minutes away from my home.

3 Uzupełnij zdania odpowiednimi zaimkami. (1 pkt za każdą poprawną odpowiedź = 6 pkt)
1. Harrison Ford is my favourite actor. I really like ___________________________.
2. I think basketball is boring. I never play ___________________________.
3. My grandparents live far away so we only visit ___________________________ at Christmas.
4. Our maths teacher always gives ___________________________ a lot of tests and quizzes.
5. Who is that girl in the photo? Do you know ___________________________?
6. Sue, can you say that again, please? I can’t hear ___________________________.

4 Uzupełnij brakujące litery w nazwach dyscyplin sportowych. (1 pkt za każdą poprawną odpowiedź = 4 pkt)
1. i _ e-s _ a _ _ n _ 3. _ y _ n _ s _ _ c _
2. _ a _ a _ e 4. _ _ u _ sh

5 Do podanych dyscyplin sportowych dopisz odpowiedni czasownik z ramki. (1 pkt za każdą poprawną odpowiedź = 3 pkt)
go play do
1. _______________ hockey, volleyball
2. _______________ aerobics, yoga
3. _______________ running, windsurfing
6 Napisz nazwy wskazanych części ciała. (1 pkt za każdą poprawną odpowiedź = 6 pkt)

1. _________________
2. _________________
3. _________________
4. _________________
5. _________________
6. _________________


7 Uzupełnij brakujące wyrazy. Pierwsze litery zostały podane. (1 pkt za każdą poprawną odpowiedź = 5 pkt)
1. My friend is a real c________________________ potato. He never does any sports.
2. Mark has a good job and he e________________________ a lot of money.
3. You need a r________________________ to play tennis.
4. Football and basketball are examples of t________________________ sports.
5. I often get a s________________________ ache when I eat too much chocolate.
READING

8 Przeczytaj tekst a następnie określ, do którego fragmentu tekstu odnoszą się poniższe zdania. (1 punkt za każdą poprawną odpowiedź = 6 pkt)
A B C
Zorbing is one of the extreme sports and it comes from New Zealand, just like bungee jumping. For its fans it is not really an extreme sport because it is not as dangerous as some other extreme activities. To do this sport you need a large, 3-metre ball, filled with air, which is called a zorb. The idea is rather simple - you sit inside the zorb and go downhill. Ice climbing is an extremely dangerous activity. As the name says, you climb mountains covered with snow and ice or frozen water areas like icefalls or waterfalls. Climbers usually do this activity in teams and they use special equipment which can be very expensive. Climbers are protected by ropes but statistics show that every year some climbers die when trying to make it to the top. Street luge is a sport which comes from the south of California. Street lugers lie on a special board and go down the road at speeds sometimes over 140 km per hour. You need special equipment, which includes the streetluge board, a special suit and extremely strong boots because you can only use your feet to stop which is very dangerous and can be painful.
A B C
1. You move very fast on your back in this sport.
2. This activity comes from the same country as bungee jumping.
3. You usually do this activity with other people.
4. This sport is quite safe.
5. You need a lot of money to do this sport.
6. You need special clothing for this sport.

WRITING

9 Przebywając na obozie sportowym za granicą zostałeś/zostałaś poproszony/poproszona o wypełnienie ankiety. Napisz krótkie odpowiedzi na pytania, w których:
• określisz swoje ulubione dyscypliny sportowe,
• podasz, jakie sporty uprawiasz regularnie,
• poinformujesz, jaki sprzęt sportowy posiadasz,
• poinformujesz, jak często bierzesz udział w zawodach sportowych.
(1 pkt za każdą poprawnie przekazaną informację + 1 pkt za poprawność językową = 5 pkt)
QUESTIONNAIRE
1. What are your favourite sports? ___________________________________________________________
2. What sports do you do regularly? ___________________________________________________________
3. What sports equipment do you have? ___________________________________________________________
4. How often do you take part in sports competitions? ___________________________________________________________

SPEAKING / WRITING

10 Uzupełnij poniższy dialog.
Przebywając na kursie językowym w Anglii chciałbyś/chciałabyś wybrać się na mecz piłkarski. Przeprowadź rozmowę z kolegą/koleżanką z kursu, w której:
• zaproponujesz wspólne wyjście na mecz,
• nie zgodzisz się z propozycją kolegi/koleżanki, przytaczając odpowiednie argumenty,
• zaproponujesz inne rozwiązanie.
(1 pkt za każdą poprawnie przekazaną informację = 3 pkt)
You: Look, I’ve got an idea. There’s a great match on Saturday afternoon in our town. (1)_____________________________________________________________________________________

Friend: A football game? I think it’s boring and dangerous. Just think of the football hooligans! Why don’t we go and see a tennis game instead?

You: Sorry, but I don’t think it’s a good idea. (2)_____________________________________________________

Friend: OK, maybe you’re right. So what can we do on Saturday?

You: (3)_____________________________________________________________________________________


zadania...

1

Odpowiedzi

2010-03-26T21:38:17+01:00
1.Does Peter live in the Menchester ?
2.Sally doesn't like...
3.What does he do .... ?
4.Susan watches tv....
5.My dad doesn't work...
6. My brother sudies..

zad.2
1.skiing
2.reading
3.swimming
4.doing
5.watching
6.walking

zad.3
1.him
2.it
3.them
4.us
5.her
6.it

zad.4
1.ice-skating
2.
3.gymnastics
4.squash

zad.5
1.play
2.do
3.go

zad.6
tu nie ma rysunku wiec nie moge zrobic tego zadania ; >

zad.7
1.
2.earns
3.rocket
4.
5.stomach

zad.8
1.A
2.A
3.B
4.A
5.B
6.C
zależy jeszcze jak podzielić ten tekst

zad.9
1, My favourite sports are: riding a bicycle, swimming, playing voleyball, playing basketball,skateboarding,
2. I regulary skateboarding, playing basketball, riding bicycle
3.i have got a skateboard, a bicycle and many balls
4.I take part in sports competitions once a year.

zad.10
1. Do you want to go with me?
2.I don't like tennis, because it's boring
3.Maybe can we go to the basketball match ?