PROSZE O PRZETŁUMACZENIE TEKSTU ! WIEM ZE JEST TEGO DUŻO ALE DAJE DUZO PUNKTÓW I TEN KTO PRZETŁUMACZY PIERWSZY DOSTANIE NAJ !
PILNE !! PROSZE ABY PRZETŁUMACZYC NAJPOZNIEJ DO NIEDZIELI DO WIECZORA ! CHCIALBYM ABY TŁUMACZENIE BYŁO JASNE I DOKŁADNE !

1 . Every afternoon, as they were coming from school, the children used to go and play in the Giant's garden.
It was a large lovely garden, with soft green grass. Here and there over the grass stood beautiful flowers like stars, and there were twelve peach-trees that in the spring-time broke out into delicate blossoms of pink and pearl, and in the autumn bore rich fruit. The birds sat on the trees and sang so sweetly that the children used to stop their games in order to listen to them. 'How happy we are here!' they cried to each other.
One day the Giant came back. He had been to visit his friend the Cornish ogre, and had stayed with him for seven years. After the seven years were over he had said all that he had to say, for his conversation was limited, and he determined to return to his own castle.

2 . He was a very selfish Giant

The poor children had now nowhere to play. They tried to play on the road, but the road was very dusty and full of hard stones, and they did not like it. They used to wander round the high wall when their lessons were over, and talk about the beautiful garden inside.
'How happy we were there,' they said to each other.
Then the Spring came, and all over the country there were little blossoms and little birds. Only in the garden of the Selfish Giant it was still Winter. The birds did not care to sing in it as there were no children, and the trees forgot to blossom. Once a beautiful flower put its head out from the grass, but when it saw the notice-board it was so sorry for the children that it slipped back into the ground again, and went off to sleep. The only people who were pleased were the Snow and the Frost. 'Spring has forgotten this garden,' they cried, 'so we will live here all the year round.' The Snow covered up the grass with her great white cloak, and the Frost painted all the trees silver. Then they invited the North Wind to stay with them, and he came. He was wrapped in furs, and he roared all day about the garden, and blew the chimney-pots down. 'This is a delightful spot,' he said, 'we must ask the Hail on a visit.' So the Hail came. Every day for three hours he rattled on the roof of the castle till he broke most of the slates, and then he ran round and round the garden as fast as he could go. He was dressed in grey, and his breath was like ice.
'I cannot understand why the Spring is so late in coming,' said the Selfish Giant, as he sat at the window and looked out at his cold white garden; 'I hope there will be a change in the weather.'
But the Spring never came, nor the Summer. The Autumn gave golden fruit to every garden, but to the Giant's garden she gave none. 'He is too selfish,' she said. So it was always Winter there, and the North Wind, and the Hail, and the Frost, and the Snow danced about through the trees.

3 . One morning the Giant was lying awake in bed when he heard some lovely music. It sounded so sweet to his ears that he thought it must be the King's musicians passing by. It was really only a little linnet singing outside his window, but it was so long since he had heard a bird sing in his garden that it seemed to him to be the most beautiful music in the world. Then the Hail stopped dancing over his head, and the North Wind ceased roaring, and a delicious perfume came to him through the open casement. 'I believe the Spring has come at last,' said the Giant; and he jumped out of bed and looked out.
What did he see?
He saw a most wonderful sight. Through a little hole in the wall the children had crept in, and they were sitting in the branches of the trees. In every tree that he could see there was a little child. And the trees were so glad to have the children back again that they had covered themselves with blossoms, and were waving their arms gently above the children's heads. The birds were flying about and twittering with delight, and the flowers were looking up through the green grass and laughing. It was a lovely scene, only in one corner it was still Winter. It was the farthest corner of the garden, and in it was standing a little boy. He was so small that he could not reach up to the branches of the tree, and he was wandering all round it, crying bitterly. The poor tree was still quite covered with frost and snow, and the North Wind was blowing and roaring above it. 'Climb up! little boy,' said the Tree, and it bent its branches down as low as it could; but the little boy was too tiny.
And the Giant's heart melted as he looked out. 'How selfish I have been!' he said; 'now I know why the Spring would not come here. I will put that poor little boy on the top of the tree, and then I will knock down the wall, and my garden shall be the children's playground for ever and ever.' He was really very sorry for what he had done.

4 . So he crept downstairs and opened the front door quite softly, and went out into the garden. But when the children saw him they were so frightened that they all ran away, and the garden became Winter again. Only the little boy did not run, for his eyes were so full of tears that he died not see the Giant coming. And the Giant stole up behind him and took him gently in his hand, and put him up into the tree. And the tree broke at once into blossom, and the birds came and sang on it, and the little boy stretched out his two arms and flung them round the Giant's neck, and kissed him. And the other children, when they saw that the Giant was not wicked any longer, came running back, and with them came the Spring. 'It is your garden now, little children,' said the Giant, and he took a great axe and knocked down the wall. And when the people were gong to market at twelve o'clock they found the Giant playing with the children in the most beautiful garden they had ever seen.
All day long they played, and in the evening they came to the Giant to bid him good-bye.
'But where is your little companion?' he said: 'the boy I put into the tree.' The Giant loved him the best because he had kissed him.
'We don't know,' answered the children; 'he has gone away.'
'You must tell him to be sure and come here to-morrow,' said the Giant. But the children said that they did not know where he lived, and had never seen him before; and the Giant felt very sad.
Every afternoon, when school was over, the children came and played with the Giant. But the little boy whom the Giant loved was never seen again. The Giant was very kind to all the children, yet he longed for his first little friend, and often spoke of him. 'How I would like to see him!' he used to say.
Years went over, and the Giant grew very old and feeble. He could not play about any more, so he sat in a huge armchair, and watched the children at their games, and admired his garden. 'I have many beautiful flowers,' he said; 'but the children are

5 . One winter morning he looked out of his window as he was dressing. He did not hate the Winter now, for he knew that it was merely the Spring asleep, and that the flowers were resting.
Suddenly he rubbed his eyes in wonder, and looked and looked. It certainly was a marvellous sight. In the farthest corner of the garden was a tree quite covered with lovely white blossoms. Its branches were all golden, and silver fruit hung down from them, and underneath it stood the little boy he had loved.
Downstairs ran the Giant in great joy, and out into the garden. He hastened across the grass, and came near to the child. And when he came quite close his face grew red with anger, and he said, 'Who hath dared to wound thee?' For on the palms of the child's hands were the prints of two nails, and the prints of two nails were on the little feet.
'Who hath dared to wound thee?' cried the Giant; 'tell me, that I may take my big sword and slay him.'
'Nay!' answered the child; 'but these are the wounds of Love.'
'Who art thou?' said the Giant, and a strange awe fell on him, and he knelt before the little child.
And the child smiled on the Giant, and said to him, 'You let me play once in your garden, to-day you shall come with me to my garden, which is Paradise.'
And when the children ran in that afternoon, they found the Giant lying dead under the tree, all covered with white blossoms

2

Odpowiedzi

2010-03-28T20:55:16+02:00
1. Każdego popołudnia, ponieważ przychodzą ze szkoły, dzieci wykorzystywanych iść i grać w ogrodzie Olbrzyma.
Był to duży piękny ogród, z miękkim zielonej trawie. Tu i tam w trawie stały piękne kwiaty jak gwiazdy, a dwanaście drzew brzoskwini, że na wiosnę w czasie wybuchu w delikatne różowe kwiaty i perły, a jesienią urodziła bogate owoce. Ptaków siedział na drzewa i śpiewały tak słodko, że dzieci wykorzystywane do zaprzestania gry w celu ich słuchać. "Jak szczęśliwi jesteśmy tutaj!" wołali do siebie.
Pewnego dnia wrócił Giant. Był odwiedzić swego przyjaciela wilkołaka Cornish, i przebywał z nim przez siedem lat. Po siedmiu lat było ponad powiedział wszystko, co miał do powiedzenia, do rozmowy była ograniczona, a on postanowił wrócić do swego zamku.

2. Był bardzo samolubny Giant

Ubogich dzieci miały teraz nigdzie grać. Starali się grać na drogach, ale droga była bardzo zakurzone i pełne twarde kamienie, i nie podoba. Kiedyś wędrować dookoła wysoki mur, gdy ich lekcje się skończyły, i mówić o pięknym ogrodzie w środku.
"Jak szczęśliwi byliśmy tam, mówili do siebie.
Następnie Wiosna przyszła, a na terenie całego kraju było mało kwiaty i ptaszki. Tylko w ogrodzie Selfish Giant był jeszcze Winter. Ptaki nie chciał śpiewać w nim jak nie było dzieci, drzewa zapomniałem kwiat. Raz w piękny kwiat umieścić jego głowę z trawy, ale kiedy zobaczył ogłoszenie pokładzie było tak przykro, że dzieci spadł z powrotem do ziemi znowu, i poszedł spać. Tylko ludzie, którzy cieszyli się na śniegu i mrozu. Wiosna nie zapomniała tego ogrodu "wołali" więc będziemy tu mieszkać przez cały rok. " Snow pokryta trawą z jej wielki biały płaszcz, Frost i malowane wszystkie srebrne drzew. Potem zwróciła się do North Wind aby zostać z nimi, i przyszedł. Był zawinięty w futra, i ryknął cały dzień o ogrodzie, i wiał komina garnki w dół. "To wspaniałe miejsce, powiedział," musimy zwrócić się do Hail z wizytą ". Witaj więc przyszedł. Codziennie przez trzy godziny był brzęczały na dachu zamku aż złamał większość łupki, a następnie prowadził kółko ogród tak szybko, jak mógł iść. Ubrany był w szary, a jego oddech był jak lód.
"Nie mogę zrozumieć, dlaczego tak późno Spring jest w najbliższych, powiedział Selfish Giant, gdy siedział przy oknie i patrzył w jego ogrodzie biały zimny," mam nadzieję, że będzie zmiana pogody.
Ale nigdy Wiosna przyszła, ani latem. Jesień dał złoty owoców do każdego ogrodu, ale do ogrodu Giant's dała żadnego. "On jest zbyt samolubny," powiedziała. Tak było zawsze Zima tam, i North Wind, i Zdrowaś, i Frost, i tańczyły na temat Snow przez drzewa.

3. Pewnego ranka Giant leżał budzi się w łóżku, kiedy usłyszał jakiś piękny muzyki. Brzmiało to tak słodko do jego uszu, że jego zdaniem należy King's muzyków przechodzi. To było naprawdę niewiele śpiew dzwoniec poza jego okna, ale to było tak dawno słyszał ptak śpiewa w swoim ogrodzie, że wydawało mu się najpiękniejszą muzykę na świecie. Hail to przestałem tańczyć nad głową, i North Wind przestał ryk, delicious perfum i przyszedł do niego przez otwarte skrzydło. "Wierzę, że wiosną przyszedł wreszcie rzekł Giant, a on wyskoczył z łóżka i wyjrzał.
Co widział?
Ujrzał najbardziej wspaniały widok. Przez niewielką dziurę w ścianie dzieci miały nadszedł, a oni siedzieli w gałęziach drzew. W każdym drzewie, że widział, nie było małe dziecko. I drzewa były tak cieszę się, że dzieci z powrotem, że zasłonił się z kwiatami, i machali rękami delikatnie nad głowami dzieci. Ptaki leciały około i świergot z radości i kwiaty patrząc przez zieloną trawę i śmiechu. To było piękne sceny, tylko w jednym rogu była jeszcze zima. Był to najdalszy kąt ogrodu, aw nim stał mały chłopiec. Był tak mały, że nie mógł dotrzeć do gałęzi drzewa, a on się błąkał cały jej gorzko płakać. Ubogich drzewo było jeszcze całkiem pokryte mróz i śnieg, a wiatr wiał Północnej i szum powyżej. "Wspinaj się! Mały chłopiec, powiedział Tree, i pochylił się z jego oddziałami w dół tak niskie, jak to może, ale mały chłopiec był zbyt mały.
I serce Giant's topiony jak on wyglądał. "Jak byłem samolubny! powiedział, "teraz już wiem, dlaczego Wiosna nie przyjdzie tutaj. położę, że biedny mały chłopiec na szczycie drzewa, a następnie będę obijać mur i moim ogrodzie jest plac zabaw na wieki wieków ". Był naprawdę bardzo przykro za to, co zrobił.

4. Wkradł się więc na dół i otworzył drzwi dość cicho i wyszedł do ogrodu. Ale gdy zobaczyłem go dzieci byli tak przestraszeni, że wszyscy uciekli, a ogród został Winter ponownie. Tylko mały chłopiec nie uruchomić, bo jego oczy były tak pełne łez, że zmarł nie widać Karkonosze najbliższych. I Giant zdobyłem się za nim i wziął go delikatnie w ręce, i umieścić go w drzewo. I połamał drzewa na raz w kwiat, a ptaki śpiewały i przyszedł na nią, a mały chłopiec wyciągnął dwie ręce i rzucał je szyję Olbrzyma, i pocałował go. I inne dzieci, widząc, że gigant nie był zły dłużej, przybiegła z powrotem, a wraz z nimi przyszła wiosna. "To jest twój ogród teraz, drogie dzieci," powiedział Giant, wziął wielki topór i zburzono mur. I kiedy ludzie byli gong na rynku o dwunastej znaleźli Giant zabawie z dziećmi na najpiękniejszy ogród mieli kiedykolwiek widział.
Przez cały dzień grali, a wieczorem przyszli do niego Giant licytować na pożegnanie.
"A gdzie twój mały towarzysz? powiedział: "chłopiec wprowadzone do drzewa." Giant kochała go najlepiej, ponieważ miał on pocałował go.
"Nie wiem" odpowiedział na dzieci, "on odszedł".
"Musisz powiedzieć mu, aby upewnić się, a tu jutro," powiedział Giant. Ale powiedział, że dzieci nie wiedzą, gdzie mieszkał, i nigdy nie widziałem go przed, a Giant czułem się bardzo smutny.
Każdego popołudnia, kiedy szkoła się skończyła, dzieci przyszedł i grał z Giant. Ale mały chłopiec, którego nigdy nie kochał Giant widział. Giant był bardzo dobry dla wszystkich dzieci, ale tęsknił za pierwszy mały przyjaciel, często mówił o nim. "Jak chciałbym go widzieć!" mawiał.
Lat przeszła, a Giant rósł bardzo stary i słaby. Nie mógł grać o więcej, więc siedział w wielkim fotelu i patrzył na ich dzieci gry i podziwiał jego ogrodzie. "Mam wiele pięknych kwiatów, mówił," ale dzieci

5. Zimie rano Wyjrzał przez okno, jak był sos. Nie nienawidzę zimy teraz, bo wiedział, że był to zaledwie Spring śpi, i że kwiaty były odpoczynku.
Nagle przetarł oczy ze zdumieniem i patrzył i patrzył. Na pewno był wspaniały widok. W najdalszym kącie ogrodu było drzewo całkowicie pokryte piękne białe kwiaty. Jego oddziały były złote, srebrne i owoców zwisały z nich, a pod nią stał mały chłopiec kochał.
Na dole prowadził Giant w wielkiej radości, i do ogrodu. Pośpieszył po trawie, i zbliżył się do dziecka. Gdy przyszedł bardzo blisko jego twarzy poczerwieniał ze złości, a on powiedział: "Kto ośmielił się ran ciebie?" Na na dłonie dziecka ręce wypisuje się z dwóch gwoździ i drukuje dwa gwoździe na nóżki.
"Kto ośmielił się ran ciebie?" zawołał Giant, "powiedz mi, że mogę wziąć mój wielki miecz i zabij go".
"Wcale nie!" udzielił odpowiedzi na dziecko; ", ale są to rany miłości."
"Kto ty jesteś?" powiedział, że Giant i dziwny strach padł na niego, a on klęczał przed małego dziecka.
I uśmiechnął się na dziecko Giant, i rzekł do niego: "Ty daj mi grać raz w ogrodzie, dziś będziesz ze mną do mojego ogrodu, który jest Paradise".
I gdy dzieci prowadził w tym po południu, znaleźli leżącego Giant martwy pod drzewem, wszystko pokryte bielu
2 3 2
2010-03-28T21:04:41+02:00
1.Każdego popołudnia, ponieważ przychodzą ze szkoły, dzieci wykorzystywanych iść i grać w ogrodzie Olbrzyma.
Był to duży piękny ogród, z miękkim zielonej trawie. Tu i tam w trawie stały piękne kwiaty jak gwiazdy, a dwanaście drzew brzoskwini, że na wiosnę w czasie wybuchu w delikatne różowe kwiaty i perły, a jesienią urodziła bogate owoce. Ptaków siedział na drzewa i śpiewały tak słodko, że dzieci wykorzystywane do zaprzestania gry w celu ich słuchać. "Jak szczęśliwi jesteśmy tutaj!" wołali do siebie.
Pewnego dnia wrócił Giant. Był odwiedzić swego przyjaciela wilkołaka Cornish, i przebywał z nim przez siedem lat. Po siedmiu lat było ponad powiedział wszystko, co miał do powiedzenia, do rozmowy była ograniczona, a on postanowił wrócić do swego zamku.
2.Był bardzo samolubny Giant

Ubogich dzieci miały teraz nigdzie grać. Starali się grać na drogach, ale droga była bardzo zakurzone i pełne twarde kamienie, i nie podoba. Kiedyś wędrować dookoła wysoki mur, gdy ich lekcje się skończyły, i mówić o pięknym ogrodzie w środku.
"Jak szczęśliwi byliśmy tam, mówili do siebie.
Następnie Wiosna przyszła, a na terenie całego kraju było mało kwiaty i ptaszki. Tylko w ogrodzie Selfish Giant był jeszcze Winter. Ptaki nie chciał śpiewać w nim jak nie było dzieci, drzewa zapomniałem kwiat. Raz w piękny kwiat umieścić jego głowę z trawy, ale kiedy zobaczył ogłoszenie pokładzie było tak przykro, że dzieci spadł z powrotem do ziemi znowu, i poszedł spać. Tylko ludzie, którzy cieszyli się na śniegu i mrozu. Wiosna nie zapomniała tego ogrodu "wołali" więc będziemy tu mieszkać przez cały rok. " Snow pokryta trawą z jej wielki biały płaszcz, Frost i malowane wszystkie srebrne drzew. Potem zwróciła się do North Wind aby zostać z nimi, i przyszedł. Był zawinięty w futra, i ryknął cały dzień o ogrodzie, i wiał komina garnki w dół. "To wspaniałe miejsce, powiedział," musimy zwrócić się do Hail z wizytą ". Witaj więc przyszedł. Codziennie przez trzy godziny był brzęczały na dachu zamku aż złamał większość łupki, a następnie prowadził kółko ogród tak szybko, jak mógł iść. Ubrany był w szary, a jego oddech był jak lód.
"Nie mogę zrozumieć, dlaczego tak późno Spring jest w najbliższych, powiedział Selfish Giant, gdy siedział przy oknie i patrzył w jego ogrodzie biały zimny," mam nadzieję, że będzie zmiana pogody.
Ale nigdy Wiosna przyszła, ani latem. Jesień dał złoty owoców do każdego ogrodu, ale do ogrodu Giant's dała żadnego. "On jest zbyt samolubny," powiedziała. Tak było zawsze Zima tam, i North Wind, i Zdrowaś, i Frost, i tańczyły na temat Snow przez drzewa.
3.Pewnego ranka Giant leżał budzi się w łóżku, kiedy usłyszał jakiś piękny muzyki. Brzmiało to tak słodko do jego uszu, że jego zdaniem należy King's muzyków przechodzi. To było naprawdę niewiele śpiew dzwoniec poza jego okna, ale to było tak dawno słyszał ptak śpiewa w swoim ogrodzie, że wydawało mu się najpiękniejszą muzykę na świecie. Hail to przestałem tańczyć nad głową, i North Wind przestał ryk, delicious perfum i przyszedł do niego przez otwarte skrzydło. "Wierzę, że wiosną przyszedł wreszcie rzekł Giant, a on wyskoczył z łóżka i wyjrzał.
Co widział?
Ujrzał najbardziej wspaniały widok. Przez niewielką dziurę w ścianie dzieci miały nadszedł, a oni siedzieli w gałęziach drzew. W każdym drzewie, że widział, nie było małe dziecko. I drzewa były tak cieszę się, że dzieci z powrotem, że zasłonił się z kwiatami, i machali rękami delikatnie nad głowami dzieci. Ptaki leciały około i świergot z radości i kwiaty patrząc przez zieloną trawę i śmiechu. To było piękne sceny, tylko w jednym rogu była jeszcze zima. Był to najdalszy kąt ogrodu, aw nim stał mały chłopiec. Był tak mały, że nie mógł dotrzeć do gałęzi drzewa, a on się błąkał cały jej gorzko płakać. Ubogich drzewo było jeszcze całkiem pokryte mróz i śnieg, a wiatr wiał Północnej i szum powyżej. "Wspinaj się! Mały chłopiec, powiedział Tree, i pochylił się z jego oddziałami w dół tak niskie, jak to może, ale mały chłopiec był zbyt mały.
I serce Giant's topiony jak on wyglądał. "Jak byłem samolubny! powiedział, "teraz już wiem, dlaczego Wiosna nie przyjdzie tutaj. położę, że biedny mały chłopiec na szczycie drzewa, a następnie będę obijać mur i moim ogrodzie jest plac zabaw na wieki wieków ". Był naprawdę bardzo przykro za to, co zrobił.
4.
Ujrzał najbardziej wspaniały widok. Przez niewielką dziurę w ścianie dzieci miały nadszedł, a oni siedzieli w gałęziach drzew. W każdym drzewie, że widział, nie było małe dziecko. I drzewa były tak cieszę się, że dzieci z powrotem, że zasłonił się z kwiatami, i machali rękami delikatnie nad głowami dzieci. Ptaki leciały około i świergot z radości i kwiaty patrząc przez zieloną trawę i śmiechu. To było piękne sceny, tylko w jednym rogu była jeszcze zima. Był to najdalszy kąt ogrodu, aw nim stał mały chłopiec. Był tak mały, że nie mógł dotrzeć do gałęzi drzewa, a on się błąkał cały jej gorzko płakać. Ubogich drzewo było jeszcze całkiem pokryte mróz i śnieg, a wiatr wiał Północnej i szum powyżej. "Wspinaj się! Mały chłopiec, powiedział Tree, i pochylił się z jego oddziałami w dół tak niskie, jak to może, ale mały chłopiec był zbyt mały.
I serce Giant's topiony jak on wyglądał. "Jak byłem samolubny! powiedział, "teraz już wiem, dlaczego Wiosna nie przyjdzie tutaj. położę, że biedny mały chłopiec na szczycie drzewa, a następnie będę obijać mur i moim ogrodzie jest plac zabaw na wieki wieków ". Był naprawdę bardzo przykro za to, co zrobił.
5.Zimie rano Wyjrzał przez okno, jak był sos. Nie nienawidzę zimy teraz, bo wiedział, że był to zaledwie Spring śpi, i że kwiaty były odpoczynku.
Nagle przetarł oczy ze zdumieniem i patrzył i patrzył. Na pewno był wspaniały widok. W najdalszym kącie ogrodu było drzewo całkowicie pokryte piękne białe kwiaty. Jego oddziały były złote, srebrne i owoców zwisały z nich, a pod nią stał mały chłopiec kochał.
Na dole prowadził Giant w wielkiej radości, i do ogrodu. Pośpieszył po trawie, i zbliżył się do dziecka. Gdy przyszedł bardzo blisko jego twarzy poczerwieniał ze złości, a on powiedział: "Kto ośmielił się ran ciebie?" Na na dłonie dziecka ręce wypisuje się z dwóch gwoździ i drukuje dwa gwoździe na nóżki.
"Kto ośmielił się ran ciebie?" zawołał Giant, "powiedz mi, że mogę wziąć mój wielki miecz i zabij go".
"Wcale nie!" udzielił odpowiedzi na dziecko; ", ale są to rany miłości."
"Kto ty jesteś?" powiedział, że Giant i dziwny strach padł na niego, a on klęczał przed małego dziecka.
I uśmiechnął się na dziecko Giant, i rzekł do niego: "Ty daj mi grać raz w ogrodzie, dziś będziesz ze mną do mojego ogrodu, który jest Paradise".
I gdy dzieci prowadził w tym po południu, znaleźli leżącego Giant martwy pod drzewem, wszystko pokryte bielu
2 3 2