Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-27T01:35:34+01:00
Kobiety w Polsce są niedoceniane mimo, że lepiej wykształcone nadal zarabiają mniej niż mężczyźni, zajmują mniej kierowniczych stanowisk, mają niższe emerytury i częściej pracują na gorzej płatnych posadach. Kobiety łatwiej znoszą niepowodzenia, ciężką pracą nadrabiają i zdobywają lepsze wykształcenie niż ich rówieśnicy. Mężczyźni znacznie gorzej znoszą np. bezrobocie, łatwiej i szybciej się załamują. Kobieta obarczona rodziną i dziećmi nie może sobie na taki luksus pozwolić. Spośród wszystkich krajów europejskich to w Polsce najwięcej kobiet prowadzi własną działalność gospodarczą. Jednocześnie prawie są nieobecne w polityce, a im wyższe stanowisko tym kobiet mniej. W biznesie to mężczyźni zajmują większość kierowniczych stanowisk. Uważają się za niezdolne do podejmowania decyzji, boją się odpowiedzialności i sądzą iż ich wykształcenie i umiejętności są dużo niższe! Źródło takiego stanu jest z pewnością w rodzinie gdzie dziewczynki wychowuje się inaczej niż chłopców. Podkreśla się skromność, podległość i pracowitość. Dziewczynki są wdrażane do obowiązków domowych, chłopcy nie. I to się nie zmienia - bez znaczenia jest jakie stanowisko kobieta zajmuje i tak czeka ją drugi "etat" w domu. Polacy deklarują partnerstwo w związku, ale praktyka pokazuje co innego.

=====================

Polish women are undervalued despite the fact that better educated continue to earn less than men, fewer top jobs, have lower pension and more likely to work in lower paid foundations. Women's easier to tolerate failure, catching up with hard work and gain a better education than their peers. Men have been much worse for example, abolish unemployment, easier and faster to break. Woman charged with families and children simply can not afford such luxury. Of all European countries, Poland is the largest women's self-employed. At the same time are almost absent in policy, and the higher the position of women less. In business, men occupy most leadership positions. Consider themselves to be incapable of making decisions, afraid of responsibility and believe that their education and skills are much lower! Source of this state is certainly in a family where girls are raised differently than boys. It is emphasized humility, subordination and diligence. The girls are being implemented to household duties, not boys. And it does not change - no matter what position a woman occupies, and so it waits a second "time" at home. Poles declare their partnership relationship, but experience shows otherwise.