Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-26T18:37:06+01:00
Np.Pozew o rozwód


Warszawa, dnia 18 lipca 1999 r.

Do

Sądu Okręgowego

Wydział Rodzinny i Nieletnich

W Poznaniu

Powódka: Katarzyna Grześkowiak, inżynier, zam. w Warszawie,

ul. Prymulkowa 6.

Pozwany: Grzegorz Grześkowiak, analityk, zam. w Poznaniu, ul. Wawrzyńca 63.

POZEW o rozwód z wnioskiem o wydanie postanowienia z art. 443 k.p.c.

Wnoszę o:

1)rozwiązanie małżeństwa Katarzyny Grześkowiak z pozwanym Grzegorzem Grześkowiakiem, zawartego w dniu 15 października 1980 r. w Urzędzie Stanu Cywilnego w Pozna­niu - nr aktu małżeństwa 222 - przez rozwód z winy pozwanego;

2)powierzenie powódce Katarzynie Grześkowiak wykonywania władzy rodzicielskiej nad wspólnym dzieckiem stron - Alicją, urodzoną w dniu 1 listopada 1987 r. w Poznaniu;

3)zobowiązanie pozwanego do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka Ali­cji Grześkowiak w wysokości 200 zł miesięcznie;

4)zasądzenie od pozwanego na rzecz powódki kosztów procesu według norm przypisanych.

Ponadto wnoszę o:

5)powierzenie dziecka stron Alicji Grześkowiak na czas trwania procesu powódce Katarzynie Grześkowiak i zobowiązanie Grzegorza Grześkowiaka do płacenia kwoty 200 zł miesięcznie do dnia 10. każdego miesiąca do rąk powódki, na pokrycie kosztów utrzymania i wychowania dziecka;

6)wezwanie na rozmowę świadków:

a)Heleny Trojanowskiej, zam. w Puszczykowie, ul. Zielona 2,

b)Bronisława Frankowskiego, zam. w Poznaniu, ul. Stroma 12 m. 8,

c)Krzysztofa Bronikowskiego, zam. w Poznaniu, ul. Prosta 26 m. 3,

d)Heleny Marek, zam. w Warszawie, ul. Prymulkowa 6,

e)Henryka Marka, zam. w Warszawie, ul. Prymulkowa 6.

Uzasadnienie

Strony zawarły związek małżeński przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Pozna­niu w dniu 15 października 1980 r. Dowód: odpis aktu małżeństwa.

Z małżeństwa tego urodziła się w dniu 1 listopada 1987 r. córka Alicja. Dowód: odpis aktu urodzenia.

Pożycie stron układało się początkowo dobrze, chociaż zakłócały je wypadki nadużycia al­koholu przez pozwanego, który wówczas stawał się agresywny wobec powódki. Z czasem wy­padki upijania się przez pozwanego były coraz częstsze i wzmagała się jego agresja.

Dowód: świadkowie wymienieni we wniosku w pkt 6 lit. a, b, c oraz przesłuchanie stron.

Rozdźwięk w małżeństwie stron pogłębił się w 1998 r., gdy pozwany w stanie nietrzeźwo­ści pobił nie tylko powódkę, ale również dziecko stron.

Dowód:

1)świadkowie wymienieni we wniosku w pkt 6 lit. a, b, c,

2)zaświadczenie Przychodni Chirurgicznej w Poznaniu z dnia 10 listopada 1998 r. Ponieważ perswazje powódki nie odnosiły skutku i pozwany nie zmienił swego zachowania,

powódka opuściła go w dniu 5 lutego 1999 r. i zamieszkała wraz z dzieckiem u swoich rodzi­ców w Warszawie.

Dowód: przesłuchanie stron.

W tych warunkach nastąpił pomiędzy stronami zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego. Utrzymywanie tego związku nie leży ani w interesie społecznym, ani w interesie dziecka stron. Rodzice powódki są właścicielami sklepu z artykułami spożywczymi i powódka pomaga im obecnie w prowadzeniu sklepu. W zamian za to rodzice utrzymują ją i dziecko stron.

Dowód: świadkowie wymienieni we wniosku w pkt 6 lit. d i e.

Pozwany nie łoży i nie łożył przez ostatnie dwa lata na utrzymanie dziecka, tłumacząc się niskimi zarobkami. Powódka nie zna obecnego miejsca pracy pozwanego ani wysokości jego zarobków. Konieczne zatem jest przeprowadzenie stosownego dochodzenia przez sąd.

Względy słuszności przemawiają za tym, by pozwany w okresie procesu i później łożył na utrzymanie córki kwotę 200 zł miesięcznie. Ponieważ pozwany nie interesuje się dzieckiem stron i nie ma warunków do jego wychowania, uzasadniony jest wniosek o powierzenie powódce władzy rodzicielskiej nad córką Alicją.

Strony korzystały z mieszkania położonego w Poznaniu przy ul. Wawrzyńca 63 - należącego do rodziców pozwanego - na zasadzie użyczenia. Ponieważ powódka nie powróci już do pozwanego, nie jest ona zainteresowana orzeczeniem dotyczącym mieszkania.

Katarzyna
Grześkowiak
2010-03-26T18:37:22+01:00
UMOWA POŻYCZKI

zawarta dnia w pomiędzy:

Panem/ią
,
zam. w
legitymującym/cą się dowodem osobistym (seria i numer dowodu osobistego)
(lub)
z siedzibą w , ul. , zarejestrowaną w pod numerem , z zarządem w składzie: , z kapitałem zakładowym/akcyjnym w wysokości , NIP ,
reprezentowaną przez:
1. ,
2. ,
zwanym dalej: “Pożyczkodawcą”

a

Panem/ią
,
zam. w
legitymującym/cą się dowodem osobistym [seria i numer dowodu osobistego]
(lub)
z siedzibą w , ul. , zarejestrowaną w pod numerem , z zarządem w składzie: , z kapitałem zakładowym/akcyjnym w wysokości , NIP ,
reprezentowaną przez:
1. ,
2. ,
zwanym dalej: “Pożyczkobiorcą”.
§ 1
Pożyczkodawca udziela Pożyczkobiorcy pożyczki w wysokości (słownie: ) złotych na okres od do .
Strony ustalają, iż Pożyczkobiorca zwróci kwotę niniejszej pożyczki Pożyczkodawcy w terminie do dnia
wraz z kwotą należnych odsetek.

§ 2
Pożyczkobiorca zobowiązuje się do zwrotu gotówką do rąk Pożyczkodawcy całej kwoty pożyczki jednorazowo, nie później niż w terminie określonym w § 1, wraz z odsetkami w wysokości % w skali rocznej (lub) w skali miesięcznej, naliczonych za okres od dnia zawarcia umowy do dnia zwrotu pożyczki.

§ 3
Pożyczkobiorca przyjmuje pożyczkę w kwocie określonej w § 1 i wraz z podpisaniem niniejszej umowy kwituje odbiór całej kwoty w gotówce
(lub)
Przekazanie kwoty, o której mowa w § 1 nastąpi w terminie do przelewem na rachunek bankowy Pożyczkobiorcy prowadzony przez (nazwa Banku) , o numerze .

§ 4
Strony oświadczają, iż termin spłaty pożyczki może zostać przedłużony za pisemną zgodą obydwu Stron.

§ 5
Strony ustalają, iż wszelkie koszty związane z zawarciem niniejszej umowy, w szczególności podatek od czynności cywilnoprawnych, poniesie: .

§ 6
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. Właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć w wyniku realizacji niniejszej umowy jest Sąd .


§ 7
Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.


§ 8
Umowa została sporządzona w jednobrzmiących egzemplarzach, po dla każdej ze stron.


_________________ _________________
Pożyczkodawca Pożyczkobiorca