Odpowiedzi

2010-03-26T18:43:28+01:00
I am writing on the inclusion of the wrong declaration has given me a job
I wrote about his evil past and przagne to the state as not to place newspaper on the work of my application? In the best case within the next two days the newspaper will send a new application.


No i chce naj....!!
2010-03-26T18:45:19+01:00
I need help. I lost my cellphone, Nokia 6300, when I was walking down the Lubelska St. on the 3rd of March. If anyone has seen my mobile phone, please call me! My number is 726111234. The person who finds it will get a money reward.

Krótkie, bo do gazety ;)
2010-03-26T18:47:18+01:00
Bielsko – Biała, 26.04.2004
Radni
Miasta Bielska- Białej

List otwarty.


W imieniu mieszkańców Bielska- Białej zwracam się z prośbą o wygospodarowanie nowych terenów rekreacyjnych nad Białką w okolicach Zakładów Tłuszczowych. W naszym mieście przybywa ludności a miejsc rekreacyjnych nie. Nawet, jeśli znajdzie się cichy i ładny zaułek to i tak ławki i huśtawki są tam zniszczone, trawa brudna i zdeptana a wokół roi się od pustych butelek, papierków i innych śmieci.. Takie warunki nie zachęcają turystów do przyjeżdżania w nasze strony. Mieszkańcy nie mają gdzie pospacerować z dziećmi i odetchnąć świeżym powietrzem.

Biorąc jednak pod uwagę trudną sytuację finansową miasta, postanowiłam wraz z innymi mieszkańcami Bielska przedstawić państwu naszą propozycję. Miasto zajęłoby się poszerzeniem istniejących dotychczas rekreacyjnych terenów nad Białką. Rozumiem przez to zagospodarowanie terenu, wybudowanie kominków grillowych, palenisk, postawienie nowych ławek i koszy na śmieci, zasianie trawy i zorganizowanie miejsc zabawowych dla dzieci. My z kolei (mam tu na myśli moich sąsiadów i innych mieszkańców miasta) zajmiemy się odświeżeniem istniejących terenów zielonych. Zadbamy, o pomalowanie ławek, zbierzemy śmieci, naprawimy huśtawki, wygrabimy liście i posiejemy młodą trawę.

Mam nadzieję, że przeanalizują państwo naszą propozycję. Prosimy o zrozumienie. Łączę wyrazy szacunku.


Bielsko – White, 26.04.2004
Councillors
City Bielska - White

Open letter.


In the occupants' name the Bielska - White I turn with request about economizing in neighbourhoods of Fatty Institutions the new recreational terrains over Proteins. It in our city arrives population of and recreational places not. Even, if the foundling oneself low the and pretty backstreet this and so bench and the swings are wears out there, the dirty grass and stamped out and round it swarms from empty bottles, the pieces of paper and different litters.. Such conditions do not encourage tourists to arriving in our sides. Occupants have not where to walk with children and to calm down with fresh air.

Taking however under attention the difficult financial situation of city, I decided from different together with to introduce occupants Bielska you our proposal. City would occupy with broadening existing so far recreational terrains over Proteins. I understand by this farm implements terrain, building grillowych fireplaces, hearths, putting new benches and koszy on litters, sowing grass and organizing for children amusement places. We in turn ( I have on thought my neighbour neighbors here and different occupants of city) we will occupy with refreshing oneself the existing green terrains. We will take care, about painting benches, we will collect it throws litter about, we will repair swing, we will rake list and we will sow young grass.

I have hope, that you will analyse our proposal. We ask about understanding. I unite the words of respect.