1.charaktyczne cechy omówionych terenach?(niziny środkowopolskie,nizina podlaska)


2.wyjaśnij dlaczego polesie lubelskie jest słabo przekształcona przez człowieka?

3.wymień parki narodowe na omówionych terenach?(kniziny środkowopolskie nizina podlaska)

1

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-03-26T19:13:59+01:00
1.
Charakterystyczne cechy środowiska przyrodniczego Nizin Środkowopolskich:
- Słabo urozmaicona rzeźba terenu
- Małe wysokości bezwzględne
- Głównie bory sosnowe, rzadsze są grądy, a w dolinach rzek- łęgi
- Przeważają rozległe równiny i szerokie doliny rzeczne
- Brak pojezierzy
- Wydmy śródlądowe
- Na zarośniętych jeziorach polodowcowych występują torfowiska i bagna
- Niejednolity klimat
- Pradoliny i moreny czołowe
- Duże zróżnicowanie przestrzenne średnich rocznych temperatur powietrza
- Małe zróżnicowanie opadów
- Niezbyt gęsta, ale dobrze rozwinięta sieć rzeczna
- We wschodniej części dominuje klimat o cechach kontynentalnych a w zachodniej- o cechach morskich
- Zróżnicowanie gleb: w zachodniej Polsce- bielice, gleby brunatne i czarne ziemie, na wschodzie- bielice, gleby płowe i bagienne, a w środkowej części- gleby brunatne, płowe i czarne ziemie.

Charakterystyczne cechy środowiska przyrodniczego Niziny Podlaskiej:
– występowanie rozległych terenów zabagnionych (Kotlina Biebrzańska – unikalny zespół bagienny objęty ochroną);
– klimat o cechach kontynentalnych – roczna amplituda temperatur dochodzi do 23°C;
– duże powierzchnie leśne (Puszcza Knyszyńska, Puszcza Białowieska);
– dominacja słabych gleb (gleby bielicowe, płowe i bagienne).


2.
Polesie Lubelskie ze względu na dużą ilość bagien i mało żyzne gleby jest krainą dość słabo przekształconą przez człowieka. Jest tu mniej gruntów ornych niż na innych obszarach nizin środkowopolskich, więcej zaś łąk i pastwisk. Sporo tu też lasów. Na terenach suchszych rosną bory sosnowe, zaś na podmokłych terenach m.in. łęgi olchowe z rosnącą w nich głównie olchą czarną.


3.
Kampinoski Park Narodowy
Poleski Park Narodowy
Białowieski Park Narodowy
Biebrzański Park Narodowy
Narwiański Park Narodowy
Wigierski Park Narodowy


Myślę, że pomogłam. Naj ? ;P
1 5 1