1.charaktyczne cechy omówionych terenach?(niziny środkowopolskie,nizina podlaska)


2.wyjaśnij dlaczego polesie lubelskie jest słabo przekształcona przez człowieka?

3.wymień parki narodowe na omówionych terenach?(kniziny środkowopolskie nizina podlaska)

3

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-03-26T19:22:32+01:00
1.
Charakterystyczne cechy środowiska przyrodniczego Nizin Środkowopolskich:
- Słabo urozmaicona rzeźba terenu
- Małe wysokości bezwzględne
- Głównie bory sosnowe, rzadsze są grądy, a w dolinach rzek- łęgi
- Przeważają rozległe równiny i szerokie doliny rzeczne
- Brak pojezierzy
- Wydmy śródlądowe
- Na zarośniętych jeziorach polodowcowych występują torfowiska i bagna
- Niejednolity klimat
- Pradoliny i moreny czołowe
- Duże zróżnicowanie przestrzenne średnich rocznych temperatur powietrza
- Małe zróżnicowanie opadów
- Niezbyt gęsta, ale dobrze rozwinięta sieć rzeczna
- We wschodniej części dominuje klimat o cechach kontynentalnych a w zachodniej- o cechach morskich
- Zróżnicowanie gleb: w zachodniej Polsce- bielice, gleby brunatne i czarne ziemie, na wschodzie- bielice, gleby płowe i bagienne, a w środkowej części- gleby brunatne, płowe i czarne ziemie.

Charakterystyczne cechy środowiska przyrodniczego Niziny Podlaskiej:
– występowanie rozległych terenów zabagnionych (Kotlina Biebrzańska – unikalny zespół bagienny objęty ochroną);
– klimat o cechach kontynentalnych – roczna amplituda temperatur dochodzi do 23°C;
– duże powierzchnie leśne (Puszcza Knyszyńska, Puszcza Białowieska);
– dominacja słabych gleb (gleby bielicowe, płowe i bagienne).


2.
Polesie Lubelskie ze względu na dużą ilość bagien i mało żyzne gleby jest krainą dość słabo przekształconą przez człowieka. Jest tu mniej gruntów ornych niż na innych obszarach nizin środkowopolskich, więcej zaś łąk i pastwisk. Sporo tu też lasów. Na terenach suchszych rosną bory sosnowe, zaś na podmokłych terenach m.in. łęgi olchowe z rosnącą w nich głównie olchą czarną.


3.
Kampinoski Park Narodowy
Poleski Park Narodowy
Białowieski Park Narodowy
Biebrzański Park Narodowy
Narwiański Park Narodowy
Wigierski Park Narodowy


Myślę, że pomogłam. Naj ? ;P
3 3 3
2010-03-26T19:32:31+01:00
Cechy nizin środkowopolskich
Położenie:na południe od pojezierzy na polnoc od pasa wyzyn
Budowa geologiczna: skały polodowcowe i rzeczne
Rzezba terenu: teren plaski urozmaicony pradolinami
Klimat:
a) umiarkowany o cechach morskich w czesci zachodniej
b) umiarkowany kontynentalny w czesci wschodniej
Roslinnosc:bory sosnowe, łęgi na terenach podmokłych
Gleby: bielicowe, brunatne, bagienne, mady
Rolnictwo:
a)uprawy-pszenica, buraki cukrowe, rzepak, kukurydza, ziemniaki, warzywa i owoce
b)hodowla-bydlo, drob, trzoda chlewna
Bogactwa mineralne:wegiel brunatny, rudy miedzi, wegiel kamienny, sol kamienna i potasowa
Parki Narodowe:
-Kampinowski PN
-Poleski PN
4 4 4
2010-03-26T19:43:38+01:00
1.
Niziny Środkowopolskie -
podprowincja fizycznogeograficzna w
środkowej Polsce (28% powierzchni kraju) i częściowo w Czechach,
stanowiąca południowo-wschodnią część Niżu Środkowoeuropejskiego.
Region stanowi głównie system bezjeziornych równin
erozyjno-denudacyjnych o wysokościach 100-200 (maksymalnie 250) m n.p.m.
Roczne opady są niewielkie (450-500 mm).
Nizina Podlaska – nazwa dawniejsza, stosowana obecnie przez
niektórych autorów szkolnych map i podręczników, krainy geograficznej
we wschodniej i północno-wschodniej Polsce, przeciętej wzdłuż Bugu
fizycznogeograficzną granicą Europy Zachodniej i Wschodniej.
Kraina ta niekiedy była łączona z Niziną Mazowiecką w Nizinę Mazowiecko-Podlaską.
Obszar Niziny Podlaskiej obejmuje dwa makroregiony fizycznogeograficzne:
Nizinę Północnopodlaską, położoną na północ od Bugu, i Nizinę Południowopodlaską.
W części północnej i środkowej, powstałej pod wpływem
zlodowacenia warciańskiego (młodszego ze zlodowaceń środkowopolskich) teren jest głównie falisty,
natomiast wzdłuż pradoliny Wieprza i Krzny, w zasięgu zlodowacenia odrzańskiego – równinny.2.
Polesie Lubelskie - ze względu na dużą ilość bagien i mało żyzne gleby jest krainą
dość słabo przekształconą przez człowieka. Jest tu mniej gruntów ornych niż
na innych obszarach nizin środkowopolskich, więcej zaś łąk i pastwisk.

3.
Nizina środkowopolska:
-Świętokrzyski Park Narodowy
-Kampinoski Park Narodowy
-Poleski Park Narodowy
-Biebrzański Park Narodowy
-Białowieski Park Narodowy
-Narwiański Park Narodowy

-Niziny podlaskie:
-Białowieski Park Narodowy
-Biebrzański Park Narodowy
-Narwiański Park Narodowy
-Wigierski Park Narodowy

*(niektóre parki sie powtarzają na 2 nizinach, ale tak musi być, bo tak jest;p)
1 5 1