Zad 1.Napisz wzór funkcji, której wykres przechodzi przez punkt A(0;-3) i jest równoległy do wykresu funkcji y=1/2x+2.
.. a) Sporządź wykres otrzymanej funkcji
..b)podaj jej miejsca zerowe
Zad 2. Oblicz współrzędne punktu, w którym przecinają się proste o równaniach : 2x+2y=4 i x=-y.
Zad 3. Dla każdego ucznia w klasie powinno przypadać 4,5 m(do kwadratu) powietrza. Ilu uczniów można pomieścić w klasie, której długość wynosi 12 m, szerokość jest o 7 mniejsza, a wysokość równa jest 1/4 długości.?
Proszę o szybką odpowiedź.. Poprosiłabym o rozwiązania :))

1

Odpowiedzi

2010-03-26T20:30:16+01:00
Zad 1.Napisz wzór funkcji, której wykres przechodzi przez punkt A(0;-3) i jest równoległy do wykresu funkcji y=1/2x+2.
.. a) Sporządź wykres otrzymanej funkcji
..b)podaj jej miejsca zerowe
równanie funkcji liniowej

y= ax+b
równoległa więc a = 1/2
y= 1/2 x+b
Wstawiamy współrzędne punktu A
-3=1/2*0+b
b=-3

Równanie funkcji jest postaci
y= 1/2x-3
M.zerowe czyli y=0
0= 1/2x-3
-1/2x=-3/:(-2)
x= 6

Zad 2. Oblicz współrzędne punktu, w którym przecinają się proste o równaniach : 2x+2y=4 i x=-y.

{2x+2y=4/:2
{x=-y

{x+y=2
{x=-y

{-y+y=2
{x=-y

{0=2 sprzeczne

Dla każdego ucznia w klasie powinno przypadać 4,5 m(do kwadratu) powietrza. Ilu uczniów można pomieścić w klasie, której długość wynosi 12 m, szerokość jest o 7 mniejsza, a wysokość równa jest 1/4 długości.?
a=12m
b=12m-7m=5m
h= 1/4*12m=3m

Pole powierzchni prostopadłościanu

P= 2(a*b+a*h+b*h)= 2( 12m*5m+12m*3m+5m*3m)= 2( 60m ²+36m²+15m²)= 2(111m²)= 222m²

Ilość uczniów
P/4,5 m²= 222m²/4,5m²= 49

Odp.W klasie może się pomieścić 49 uczniów.