1. Wyjaśnij jak rozumiesz stwierdzenie "pH czystej wody wynosi 7"
2. Ułóż równania stopniowej dysocjacji związków:
a) Cu(OH)2
b) Al(OH)3
c) H3AsO4
d) H4P2O7
3. pH roztworu wynosi 6. Jakie jest stężenie jonów wodorowych w tym roztworze?
4. ph roztworu wynosi 10. Oblicz stężenie
a) kationów wodorowych
b) anionów wodorotlenkowych
w tym roztworze.


Bardzo Pilne!!! Prosze o zrobienie!!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-26T21:00:16+01:00
Zadanie 2.
a) Cu(OH)₂ --> CuOH⁺ + OH⁻
CuOH⁺ --> Cu²⁺ + OH⁻
b) Al(OH)₃ --> Al(OH)₂⁺ + OH⁻
Al(OH)₂⁺ --> AlOH²⁺ + OH⁻
AlOH²⁺ --> Al³⁺ + OH⁻

Zadanie 3.
pH=6
[H⁺]=10⁻⁶

Zadanie 4.
pH=10
[H⁺]=10⁻¹⁰
[OH⁻]=10⁻⁴