1. Wykonaj działania: A∪ B , A∩ B , A \ B , B \ A, JeŜeli A = (− ∞;2 , B = (−1;4 .
2. Wyznacz równanie prostej prostopadłej do prostej 2x − 3y − 4 = 0 i przechodzącej przez
punkt P = (− 3;1) .
3. WskaŜ osie i środki symetrii następujących figur: prostokąt, równoległobok, prosta,
trójkąt równoramienny, trapez prostokątny.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-26T23:16:55+01:00
2.Wyznacz równanie prostej prostopadłej do prostej 2x − 3y − 4 =0 i przechodzącej przez punkt P = (− 3;1)
2x-3y-4=0
-3y=-2x+4 /:(-3)
y=⅔x-4

a=1/-a=1* (-³/₂)=-³/₂
y=ax+b
y=-³/₂ + b
P=(-3,1)
Podstawiam punkt P do tej prostej

1=-³/₂ * (-3) +b
1=⁹/₂ +b
b=1- ⁹/₂= -⁷/₂

y= -³/₂x - ⁷/₂ -prosta prostopadła do prostej 2x − 3y − 4 =0 przechodząca przez punkt P = (− 3;1).