Odpowiedzi

2010-03-27T12:36:41+01:00
Minusy:
opróżnienie naszego konta w banku,
kradzież naszych danych personalnych, niekiedy bardzo intymnych
kradzież myśli technicznej, oprogramowania, sprzętu
zmiany danych w systemach obronnych, systemach policyjnych, wojskowych.
byt długie przesiadywanie przed komputerem uszkadza wzrok,
zła postawa przed komputerem może doprowadzić do skrzywień kręgosłupa,
emptying our bank account, theft of our personal data, sometimes very intimate theft of the technical thought, softwares, of equipment of the change of data in defensive systems, police, military systems. long spending a lot of time in front of the computer is damaging the existence eyesight, the attitude in front of the computer can lead evils to winces of the spine,
PLUSY:
- szybszy kontakt z innymi ludźmi i ze światem,
- dostęp do szerokiej bazy danych i informacji,
- rozwój intelektualny człowieka,
- możliwość zdobywania informacji o nowościach w różnych dziedzinach – wszystko na bieżąco,
- rozwój różnego rodzaju firm i instytucji oraz możliwość korzystania z różnych źródeł informacji (przez te firmy), reklamy i kontaktów między pracownikami,

faster contact with other people and with world, - access to the wide database and the information, - intellectual development of the man, - possibility of obtaining information about novelties in different fields – everything systematically, - the development of companies of different kind and the institution and the possibility of using different sources of information (by these companies), of the advertisement and contacts between employees, - possibility of the increased help of people for her needing, through actions of different kind.