Potrzebuję pomocy, proszę o przetłumaczenie na język angielski następujących zdań :

966 r. - Chrzest państwa Mieszka I
1025 r. - Koronacja królewska Bolesława Chrobrego
1772 r. - I rozbiór Polski dokonany przez Rosję, Austrię i Prusy
3 maja 1791 r. - Uchwalenie konstytucji Rzeczypospolitej
1830 r. - Wybuch powstania listopadowego
1914 r.- I wojna światowa
1914 r.- Utworzenie Polskiej Organizacji Wojskowej przez Józefa Piłsudskiego
1918 r. - Odzyskanie niepodległości
1939 - Zerwanie przez Niemcy paktu o nieagresji Polski, wybuch II wojny światowej
1940-45 - Powstanie i działalność Polskiego Państwa Podziemnego
1944 - Wybuch Powstania Warszawskiego
1945 - Zakończenie II wojny światowej, konfederacja w Jałcie, bezwarunkowa kapitulacja III Rzeszy
1947-56 - Polska w okresie stalinizmu
1980 - Powstanie NSZZ „Solidarność”
1981 - Powstanie stanu wojennego w Polsce
1989 - Obrady Okrągłego Stołu, koniec rządów komunistycznych

Będę wdzięczna za pomoc! :)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-27T15:30:51+01:00
966 r. - the Baptism of state Lives And
1025 r. - Brave Bolesław's royal Coronation
1772 r. - And the of Poland accomplished by Russia partition, Austria and Prussias
3 May 1791 r. - the Resolution the constitution of Republic
1830 r. - the Explosion of November rise
1914 r.- And world war
1914 r.- Creation Polish
Organization Military by Joseph Piłsudskiego
1918 r. - Recovery independence
1939 - Break by Germanys of pact about non - aggression of Poland, explosion II world war
1940-45 - the Rise and activity of Polish Underground State
1944 - the Explosion of Varsovian Rise
1945 - End of II world war, confederation in Yalta, the unconditional capitulation III Crowd
1947-56 - Poland in period of stalinizmu
1980 - the Rise of NSZZ the "Solidarity”
1981 - the Rise of war state in Poland
1989 - the Debates of Round Table, end of communist government