Napisz program w TP, który prosi użytkownika o podanie
-imienia oraz dwóch liczb a i b
Następnie wykorzystując instrukcję case na ekranie wyświetli się komunikat:
Co mam obliczyć:
1-sumę liczb a i b
2-różnicę liczb a i b
3-iloczyn liczb
4-wypisać większą z liczb

Po dokonaniu wyboru 1,2,3 lub 4 wykona odpowiednią operację. Jeżeli użytkownik wybierze inną opcję , wypisze imię użytkownika i komunikat że użytkownik nie wybrał żadnej opcji.
Np.,,Kazik- nie wybrałeś żadnej opcji".
Ponadto powinien wyświetlać się autor programu oraz należy całość uatrakcyjnić instrukcjami z modułu crt.

1

Odpowiedzi

2010-03-27T21:24:55+01:00
PROGRAM DoWyboru;
USES
Crt;
VAR
nazwa:String;
a,b:Integer;
BEGIN
ClrScr;
Writeln('Program by WielkiMistrzu v1.0');
Writeln('Wprowadź imię i nazwisko.');
Readln(nazwa);
Writeln('Podaj liczbę a');
Readln(a);
Writeln('Podaj liczbę b');
Readln(b);
Writeln('1.Oblicz sumę liczb a i b');
Writeln('2.Oblicz różnicę liczb a i b');
Writeln('3.Oblicz iloczyn liczb a i b');
Writeln('4.Wypisz większą z liczb ai b ');
UWAGA-->TU MA COŚ BYĆ ALE DALEJ NIE CHCE MI SIE ROBIC!!!
Readln;
END.