Odpowiedzi

2010-03-27T16:44:36+01:00
Przyczyny porozumień (unii)
polsko - litewskich:
Unie polsko - litewskie w
XIV i XV w. były wynikiem wspólnego zagrożenia obu państw przez ZAKON KRZYŻACKI
oraz próbą przeciwstawienia się wzrastającej potędze Państwa Moskiewskiego.
Krzyżacy dążyli do
opanowania Żmudzi, będącej częścią Litwy i odepchnięcia jej od Bałtyku. Litwini
chcieli ponad to, poprzez przyjęcie chrześcijaństwa, odebrać Krzyżakom pretekst
do najazdów, które przeprowadzali w imię wiary i nawracania pogan.
Za unią przemawiały
również względy gospodarcze (stosunki handlowe).
1) Pierwsza unia polsko -
litewska w 1385 w Krewie.
W zamian za rękę Królowej
Jadwigi i tytuł króla polskiego, wielki książę Jagiełło zobowiązał się:
przyjąć wiarę katolicką,
przyłączyć Księstwo
Litewskie do Królestwa Polskiego (unia realna, w praktyce unia personalna),
ˇ odzyskać ziemie utracone
przez Polskę (Pomorze).
Litwa jednak stanowić miała
odrębność, a władzę sprawowana była przez brata stryjecznego Jagiełły - Witolda,
jako wielkiego księcia Litwy (Witold uznał zwierzchnictwo Jagiełły).
W latach 1409-1411 trwała
wielka wojna z Krzyżakami, która przybliżyła Polskę i Litwę.
2) Druga unia polsko -
litewska w 1413 r. w Horodle.
Nowa sytuacja po bitwie z
Krzyżakami pod Grunwaldem - umowa w Horodle potwierdziła utrzymanie politycznej
odrębności Litwy. Funkcjonowała unia personalna, która polegała na połączeniu
Polski i Litwy osobą władcy, jednak oba te kraje stanowiły osobne państwa.
3) Znaczenie unii polsko -
litewskich:
ˇ zjednoczenie pozwoliło
pokonać Krzyżaków pod Grunwaldem,
ˇ powiększenie państwa
polskiego,
ˇ integracja kulturalna obu
państw (chrystianizacja),
4) Po śmierci Kazimierza
Jagiellończyka Litwini zawarli unię personalną i powołali na tron Aleksandra. Polacy
natomiast wybrali Jana Olbrachta. Po 9 latach po śmierci Jana Olbrachta królem
Polski został Aleksander, czego konsekwencją było przywrócenie unii
personelnej.
9 3 9