1.drugie prawo Mendla brzmi;
a)allele jednej pary genów wchodzą do gamet bez alleli innej pary genów
b)allele jednej pary genów wchodzą do gamet niezależnie od alleli innych par genów
c)allele jednej pary genów nie wchodzą do gamet w obecnosci alleli innej pary genów
d)wszystkie odpowiedzi są błędne
2.Zaznacz prawidłowe dokończenie zdania,,zjawisko crossing-over zachodzi,,;
a)na końcu mejozy i prowadzi do rekombinacji odpowiadających sobie odcinków chromosomów homologicznych
b)na początku mitozy i prowadzi do rekombinacji odpowiadających sobie odcinków chromosomów homologicznych
c)na końcu mitozy i prowadzi do rekombinacji odpowiadających sobie odcinków chromosomów homologicznych
d)na początku mejozy i prowadzi do rekombinacji odpowiadających sobie odcinków chromosomów homologicznych
3,Wskaż szereg w którym wymieniono cechy kodu genetycznego;
a)uniwersalny,trójkowy,jednoznaczny,niezdegenerowany,zachodzący,bezprzecinkowy
b)uniwersalny,trójkowy,jednoznaczny,niezdegenerowany,niezachodzący,bezprzecinkowy
c)uniwersalny,trójkowy,jednoznaczny,zdegenerowany,niezachodzący,bezprzecinkowy
d)uniwersalny,trójkowy,niejednoznaczny,zdegenerowany,niezachodzący,bezprzecinkowy
4.Zaznacz prawidłowo dobrane pary komplementarnych zasad azotowych występujących w dwuniciowych fragmentach cząsteczki DNA;
a)adenina-guanina-cytozyna-tymina
b)adenina-guanina-cytozyna-uracyl
c)adenina-tymina-cytozyna-guanina
d)adenina-uracyl-cytozyna-guanina
5,Introny to:
a)kodujące sekwencje nukleotydów w DNA
b)niekodujące sekwencje nukleotydów w DNA
c)kodujące sekwencje nukleotydów w RNA
d)niekodujące sekwencje nukleotydów w mRNA
6, tomasz morgan przeprowadzając doświadczenie na muszce owocowej drosophila melanogaster odkrył między innymi;
a)geny sprzężone z płcią
b)dziedziczenie cytoplazmatyczne
c)sposoby mapowania genow
d)dziedziczenie mitochondrialne
7,kodon,,start,,to:
a) uag
b)uga
c)agg
d)aug
8, kodony,,stop,,to:
a)uaa,aug,agu
b)uaa,uga,agg
c)uaa,uag,uga
d)uaa,gua,uag
9,w syntezie białek bezpośrednio uczestniczą
a) mRNA,tRNA,tRNA,rybosomy i aminokwasy
b)mRNA,rybosomy,aminokwasy
c)tRNA,rybosomy,aminokwasy
d)mRNA,tRNA,i aminokwasy
10,genom to;
a)cały dna i rna danego organizmu
b)cały dna danego orgaznizmu
c)kodujące fragmenty rna
d)wszystkie odpowiedzi są błędne
11,dokończ zdanie,,człowiek posiada,,:
a)23 chromosomy
b)46 chromosomów
c)21 chromosomów
d)48 chromosomów

1

Odpowiedzi

2010-03-28T09:35:24+02:00
1.b
2.c
3.b
4.a
5.d
6.c
7.b
8.a
9.b
10.b
11.d
1 3 1