Odpowiedzi

A)a=2,4*10¹⁵
b=2*10⁷
2,4*10¹⁵*2*10⁷=4,8*10²²
2,4*10¹⁵/2*10⁷=1,2*10⁸

b)a=4*10²³
b=5*10¹⁹
4*10²³*5*10¹⁹=20*10⁴²=2*10⁴³
4*10²³/5*10¹⁹=0,8*10⁴=8*10³

c)a=3,2*10⁻⁴
b=8*10⁻⁶
3,2*10⁻⁴*8*10⁻⁶=25,6*10⁻¹⁰=2,56*10⁻⁹
3,2*10⁻⁴/8*10⁻⁶=0,4*10²=4*10¹
194 4 194
2009-10-30T16:25:46+01:00
A) 2,4*10 do potęgi 15*2*10 do potęgi 7=4,8*10 do potęgi 22
2,4*10 do potęgi 15/2*10 do potęgi 7=1,2*10 do potęgi 8
b) 4*10 do potęgi 23*5*10 do potęgi 19=20*10 do potęgi 42=2*10 do potęgi 43
4*10 do potęgi 23/5*10 do potęgi 19=0,8*10 do potęgi 4=8*10 do potęgi 3
c) 3,2*10 do potęgi -4*8*10 do potęgi -6=25,6*10 do potęgi -10= 2,56*10 do potęgi -9
3,2*10 do potęgi -4/8*10 do potęgi -6=0,4*10 do potęgi 2=4 *10 do potęgi 1
54 3 54
A) a*b= 2,4 * 10¹⁵ * 2* 10⁷= 4,8*10²²
a/b= 2,4*10¹⁵/(2* 10⁷)=1,2*10⁸
b)a*b=4*10 ²³ * 5*10¹⁹= 20* 10⁴²=2*10⁴³
a/b=4*10 ²³/(5*10¹⁹)=0,8*10⁴=8*10³
c)a*b=3,2*10⁻⁴ * 8*10⁻⁶=25,6* 10⁻¹⁰= 2,56* 10⁻⁹
a/b=3,2*10⁻⁴ /(8*10⁻⁶)=0,4*10²= 4*10¹
60 4 60
G h nnbnnhnjnjnnnunjjnu
Hbhbhuhunygg55gg5ygyggtctcctctvtvtvghbhuujnjjnjjjhbyyyvvgyyg