Odpowiedzi

2010-03-28T14:51:17+02:00
Program literki;
uses CRT;
var
word: string;
i, liczba: integer;
begin
liczba:=0;
clrscr;
Write('Podaj tekst: ');
readln(word);
for i := 1 to length(word) do
if (word[i] = 'a') or (word[i] = 'A') then liczba := liczba + 1;
writeln;
Write('Liter w tekscie ',word,': ',liczba);

readln;
end.
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-28T14:54:02+02:00
Program ilosc;

var wyraz:string;
i,ilosca,iloscA:integer;

begin
writeln ('Podaj zdanie do sprawdzenia');
readln (wyraz);
ilosca:=0;
iloscA:=0;
for i:=1 to length(wyraz) do begin
if (wyraz[i]='a') then ilosca:=ilosca+1
else if (wyraz[i]='A' then iloscA:=iloscA+1;
end;
writeln ('Litera a wystapila: ',ilosca);
writeln ('Litera A wystapila: ',iloscA);
readln;
end.


program oparty tylko na wpisanym wyrazie w programie jezeli chcesz z wykoszystaniem pliku pisz pw