1 . Wymień 4 przykłady ruchów masowych .
2 . Wyjaśnij , na czym polega proces spełzywania .
3 . Opisz w jaki sposób przeciwdziała się ruchom masowym na obszarach górskich .
4 . Wyjaśnij , w jaki sposób proces wietrzenia wpływa na rzeźbę powierzchni Ziemi .

1

Odpowiedzi

2010-03-28T13:32:41+02:00
Ad1.
a) spełzywanie- bardzo wolne przemieszczanie gruntu występujące na powierzchni o małym nachyleniu.
b) osuwanie- proces stosunkowo szybki i polega na zsunięciu się zwietrzeliny lub mas skalnych po stoku. Zachodzi z różną prędkością od kilku do kilkudziesięciu m/s.
c) odpadanie- ruch ten występuje w obrębie ścian skalnych i stromych stoków. Polega na odrywaniu się od powierzchni skalnych różnej wielkości odłamków skał, które przemieszczają się w dół po stoku.
d) obrywanie- występuje w obrębie stromych stoków i ścian skalnych. Najczęściej jest to jednorazowe oderwanie się i runięcie w dół dużych mas skalnych.

Ad2.
bardzo wolne przemieszczanie gruntu występujące na powierzchni o małym nachyleniu.Głównym czynnikiem sprawczym tego ruchu jest nasycenie gruntu wodą. W umiarkowanych szerokościach geograficznych spełzywanie zachodzi głównie na stokach zadarnionych. Ruch ten jest niezauważalny dla obserwatora. Można jednak zauważyć jego efekty w postaci pochylonych drzew, słupów telefonicznych, płotów itp. W klimatach zimnych spełzywanie podlega powierzchniowa niezamarznięta warstwa zwietrzeliny, która pełznie po zamarzniętym, nieprzepuszczalnym dla wody podłożu.

Ad3.
Grawitacyjne ruchy masowe mają negatywny wpływ szczególnie na obszarach górskich. Są przyczyną niszczenia pól uprawnych, łąk, lasów, dróg, zagrażają także budowlom położonym na stokach. Ruchy masowe były wielokrotnie przyczyną zniszczenia osiedli, linii kolejowych, dróg, zasypania zbiorników wodnych oraz katastrof związanych ze zniszczeniem zapór na rzekach. Przykładem może być osuwisko w Goldan (Szwajcaria) w 1806 roku, które spowodowało śmierć 427 osób. W 1911 roku w Pamirze osuwisko wywołane trzęsieniem ziemi miało masę 6 mld ton. Zablokowało bieg rzeki, wskutek czego powstało tam jezioro o długości 80 km i głębokości 40 m.

Ad4.
Wietrzenie jest specyficznym procesem zewnętrznym, gdyż przygotowuje, a nawet warunkuje powstanie i rozwój form terenu. Bez wietrzenia i materiału zwietrzelinowego nie zachodziłyby na Ziemi procesy niszczenia jej powierzchni, gdyż woda, lód i wiatr muszą zawierać okruchy skalne, by wykonać pracę niszczącą. Wskutek procesów wietrzenia na powierzchni Ziemi tworzy się zwietrzelina, która jest bardzo podatna na działanie grawitacji, wody, wiatru, lodu i śniegu.
Wietrzenie fizyczne powoduje rozluźnienie połączeń kryształów i ziaren skalnych, co w konsekwencji prowadzi do rozpadu skały.
Wietrzenie chemiczne jest procesem polegającym na rozpuszczeniu w wodzie niektórych minerałów budujących skałę.
Wietrzenie biologiczne polega na rozpadzie lub rozkładzie skały pod wpływem bezpośredniego lub pośredniego działania organizmów żywych.
Procesy wietrzeniowe sprzyjają powstawaniu skałek dochodzących czasem do kilkudziesięciu metrów wysokości.
15 4 15