Odpowiedzi

2010-03-28T13:48:38+02:00
2010-03-28T13:49:22+02:00
P=½a*h
a=5,6m
h=23dm=2,3m
P=½*5,6*2,3=6,44m² = 644dm²
1 5 1
2010-03-28T13:54:46+02:00
A=5,6m=56dm
h=23dm

P=½×a×h
P=½×56×23
P=½×1288
P=644dm²