Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-28T14:10:42+02:00
Pozytywne skutki Negatywne skutki
- mechanizacja produkcji umożliwiła zwielokrotnienie produkcji w dużych zakładach, co obniżyło koszty jednostkowe produkcji - spadek ilości ludności rolniczej
- wzrost wydajności hutnictwa żelaza spowodował również większy popyt na węgiel jako źródło energii - utrata dochodów przez zrujnowanych rzemieślników
- mocne tempo przemian w przemyśle maszynowym - cykliczne kryzysy w gospodarce wczesnokapitalistycznej gdzie po okresie koniunktury następowało gwałtowne załamanie gospodarcze. Każdy kryzys pociągał za sobą bankructwa i bezrobocie
- wzrost zaludnienia krajów objętych procesami industrializacji - żywiołowy rozwój przemysłu zapoczątkował degradację środowiska naturalnego
- powstanie nowej klasy społecznej – proletariatu fabrycznego - zbyt szybka urbanizacja spowodowała pogorszenie warunków życia pracowników najemnych
- powstał transport kolejowy oraz komunikacji
- nastąpił również postęp w rolnictwie, który przyniósł większą obfitość żywności
- rozwój wymiany handlowej – import żywności i surowców, zaś eksport towarów przemysłowych i kapitału
- zmiany w ustawodawstwie, powstały nowe formy organizacji kapitału – spółki i towarzystwa akcyjne
- uwłaszczenie chłopów
- po roku 1814 nastąpił nawrót do religii i życia opartego na wartościach chrześcijańskich
- reforma oświaty
4 2 4