Odpowiedzi

2010-03-28T15:13:52+02:00
* skutki ekspozycji na kancerogeny nie ujawniają się od razu; ryzyko nowotworowe związane jest z okresem latencji, czyli czasem pomiędzy pierwszą ekspozycją a stwierdzeniem choroby nowotworowej, który dla różnych rodzajów no-wotworów wynosi od około 20 do 45 lat (z wy-jątkiem narażenia na promieniowanie jonizujące, gdzie okres latencji dla białaczki może wynosić zaledwie 3-4 lata)

* kancerogeny mogą stanowić ryzyko dla zdrowia występując nawet w bardzo małych ilościach

* substancje o potencjalnie wysokich właściwo-ściach kancerogennych charakteryzuje krótszy okres latencji

* im wyższe stężenie i dłuższy czas ekspozycji, tym ryzyko powstania nowotworu jest większe

* jest także grupa substancji, dla których brak jest jednoznacznych dowodów działania rakotwórczego zarówno w badaniach u ludzi, jak i zwierząt; uważa się je za podejrzane o działanie rakotwórcze

* w niektórych sytuacjach zawodowych pracujący są narażeni na ekspozycję mieszaną - na dwa lub więcej czynników rakotwór-czych jednocześnie, warunki narażenia podczas takich procesów produkcyjnych zostały w całości uznane za rakotwórcze lub prawdopodobnie rakotwórcze

* znane jest także oddziaływanie synergistyczne czynników; ryzyko działania rakotwórczego jednej substancji może być zwiększone działaniem innej,

* czynniki kancerogenne wnikają do organizmu pracownika najczęściej poprzez układ oddechowy i skórę; droga pokarmowa jest przeważnie związana z niehigienicznym zachowaniem się pracowników (np. spożywanie posiłków lub palenie papierosów bez uprzedniego umycia rąk - czasem nawet na stanowisku pracy, na którym występuje czynnik rakotwórczy)