1.Napisz równania reakcji :
a)przyłączenia bromu do pentanu
b)przyłączenia wodoru do butynu
c)spalania całkowitego dekanu

2.Napisz równania reakcji za których pomocą można dokonać przemian
a)propyn ------> propen------>propan
1 2

b) butyn -----> dichlorobuten -----> tetrachlorobutan
1 2


3. Prawa czy fałsz.Fałszywe zdania zapisz poprawnie.Zdania opisują Etyn!!

A) w reakcji acetylenu z chlorem tworzy się chlorek etylu
B) jest wykorzystywany w palnikach acetylenowo -tlenowych
bo ulega reakcji polimeryzacji.
C)w reakcji spalania całkowitego jednej cząsteczki etynu powstają cztery cząsteczki wody i dwie cząsteczki tlenku węgla (IV).
D) jest cięższy od powietrza


4. uzupełnij zdania i podkreśl porwane wyrazy.

a)Atomy węgla w cząsteczkach węglowodorów mogą być połączane oprócz wiązania pojedynczego również wiązaniami : ___________ i ________.

b)Węglowodory nasycone /nienasycone ... to związki zawierające w swoich cząsteczkach wiązania wielokrotne.

c)Alkany/alkeny/alkiny........ mają w swoich cząsteczkach wiązanie podwójne.Ich ogólny wzór można zapisać: ________
Wiązanie potrójne występuje w cząsteczkach ..alkanów/alkenów/alkinów.... o wzorze ogólnym ______. W obu wzorach litera n oznacza________________________________________________.

d)Nazwę alkenu tworzy się od nazwy węglowodoru..nasyconego/nienasyconego... ,zamienijąc końcówkę -"an" na ______ , np._____________________
e) Nazwę alkinu tworzy sie od nazwy_____________________ zawierającego taką sama liczbę _____________ w cząsteczce,zamieniając końcówkę ______ na ______ lub______.

POMÓŻCIE!!! :))))

2

Odpowiedzi

2009-10-30T20:06:57+01:00
Zad 1
a) nie ma czegoś takiego (może być przyłączanie bromu do pentENu a nie do pentANu). Napiszę tą reakcję bo pewnie o to chodziło.
C₅H₁₀ + Br₂ → C₅H₁₀Br₂ (dichloropentan)

b) C₄H₆ + H₂ → C₄H₈ (buten)

c) 2 C₁₀H₂₂ + 31 O₂ → 20 CO₂ + 22 H₂O

Zad 2
a) propyn -> propen
C₃H₄ + H₂ → C₃H₆
propen -> propan
C₃H₆ + H2 → C₃H₈

b)butyn -----> dichlorobuten
C₄H₆ + Cl₂ -> C₄H₆Cl₂
dichlorobuten -----> tetrachlorobutan
C₄H₆Cl₂ + Cl₂ -> C₄H₆Cl₄

Zad 3
A) W reakcji acetylenu z chlorem tworzy się chlorek etylu (FAŁSZ)
W reakcji acetylenu z chlorem tworzy się dichloroetan.

B) Jest wykorzystywany w palnikach acetylenowo -tlenowych
bo ulega reakcji polimeryzacji. (PRAWDA)

C) W reakcji spalania całkowitego jednej cząsteczki etynu powstają cztery cząsteczki wody i dwie cząsteczki tlenku węgla (IV). (FAŁSZ)
W reakcji spalania całkowitego dwóch cząsteczek etynu powstają cztery cząsteczki wody i dwie cząsteczki tlenku węgla

D) jest cięższy od powietrza (FAŁSZ)
Jest lżejszy od powietrza.

Zad 4
a)Atomy węgla w cząsteczkach węglowodorów mogą być połączane oprócz wiązania pojedynczego również wiązaniami podwójnymi i potrójnymi

b) Węglowodory nienasycone to związki zawierające w swoich cząsteczkach wiązania wielokrotne.

c) Alkeny mają w swoich cząsteczkach wiązanie podwójne. Ich ogólny wzór można zapisać: CnH2n.
Wiązanie potrójne występuje w cząsteczkach alkinów.... o wzorze ogólnym CnH2n-2. W obu wzorach litera n oznacza liczbę atomów węgla.

d)Nazwę alkenu tworzy się od nazwy węglowodoru nasyconego zamieniając końcówkę -an na -en, np. etan -> eten.

e) Nazwę alkinu tworzy się od nazwy alkanu zawierającego taką sama liczbę atomów węgla w cząsteczce, zamieniając końcówkę -an na -yn lub -in.
26 4 26
2009-10-30T22:48:32+01:00