Odpowiedzi

2010-03-28T16:09:29+02:00
Zatwierdzenie darowizn i obietnic uczynionych Kościołowi przez Ottona IV, ogłoszone 1213 w Egerze (Chebie) przez cesarza Fryderyka II w podzięce za ukoronowanie go przez papieża Innocentego III. Uznana przez wszystkich władców niemieckich, stała się prawem państwowym;

2) najważniejszy akt prawny średniowiecznych Węgier wydany w 1222 przez króla Andrzeja II pod naciskiem tzw. sług królewskich (późniejsza średnia szlachta). Gwarantowała im wszystkie prawa, dotychczas przysługujące magnatom - zwalniała od podatków, przyznawała uprawnienia sądownicze, zezwalała na swobodne rozporządzanie włsnym majątkiem, ograniczała obowiązek służby wojskowej. Złota bulla wywarła duży wpływ na ustawodawstwo polskie, m.in. na przywilej koszycki z 1374;

3) dokument wydany 1356 przez cesarza Karola IV Luksemburskiego na sejmie Rzeszy w Norymberdze, regulujacy zasady elekcji. Prawo wyboru króla miało odtąd przysługiwać 7 elektorom - duchownym (arcybiskupi Moguncji, Kolonii i Trewiru) i świeckim (król Czech, palatyn reński, książę saski oraz margrabia brandenburski). Złota Bulla określała także uprawnienia elektorów.
1 5 1
2010-03-28T16:10:23+02:00
Dokument wydany w 1222 roku przez króla Węgier Andrzeja II, gwarantujący tzw. sługom królewskim prawa, jakie wcześniej przysługiwały magnatom:
- nietykalność osobistą
- nietykalność majątkową
- ograniczenie obowiązku służby wojskowej poza granicami Węgier
- władzę sądowniczą nad chłopami
- wolność od podatków
Król zobowiązywał się także do nie uciekania się do psucia monety. Złota Bulla zakazywała łączenia urzędów przez jedną osobę, ograniczała możliwość powoływania obcokrajowców na urzędy państwowe.
Magnaci otrzymali prawo do rokoszu przeciw królowi, który złamie prawo.
2 5 2