Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-28T16:48:56+02:00
Rachunek dla osoby fizycznej

Osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, przy zawieraniu umowy obowiązana jest do:

- okazania dowodu osobistego/paszportu lub innego dokumentu poświadczającego tożsamość w rozumieniu właściwych przepisów, zawierającego w przypadku osób fizycznych będących obywatelami polskimi numer ewidencyjny PESEL,
- podania numeru identyfikacji podatkowej NIP,
- podania adresu zameldowania oraz zamieszkania dla celów podatkowych lub złożeniu certyfikatu rezydencji.
4 3 4