Prosze o przetlumaczenie tego na jezyk polski :)

Cracow - Wawel

The biggest tourist attraction is Krakow's Wawel castle, the hill on which the two key landmarks: the Royal Castle and Wawel Cathedral. Wawel Royal Castle is undoubtedly the most famous occurring in Poland. It is a monument of the Renaissance. Wawel Cathedral, however, is the largest Renaissance church in Poland. It should also be remembered that the Wawel hill in the dark cave of the legendary Wawel Dragon resides. The hill offers a gorgeous view over the Vistula and the Planty.

Mary Church

While visiting the most important religious monuments of Cracow 's best to start from St Mary's Church. This beautiful Gothic Basilica is located on St. Mary's Square, immediately adjacent to the main square.

At the main market and focus around the major sights of Krakow. There are the Cloth Hall, Town Hall, St Mary's Church, the monument of Adam Mickiewicz University, St. Wojciech and plenty of historic buildings. In addition, the market famous for its pigeons, a lot of flower shops and wonderful restaurants. Market Square in Krakow is a place of rest, both great and tourists, a meeting place for personal and business, the number of events and entertainment. This center, the heart of the bustling city to a very late at night - you feel it.

St. Peter's basilica. Trinity

Krakow is full of beautiful religious monuments. Located there are many churches and chapels, which are our national heritage. One such place is situated on ul. 12 carpenter Gothic Basilica of the Holy Trinity.

Historic Townhouses

Cracow is also, of course, countless buildings. Walking around the city center, we see them almost at every step. In addition to the undoubted architectural value they build in us the atmosphere of the past year and past epochs

Big Ben
Big Ben is part of the Houses of Parliament building, where there has been a parliament since 1275. However, Big Ben is not the name of the Clock Tower, but rather the name of the bell inside! The Houses of Parliament is home to the House of Commons and the House of Lords. It has 1100 rooms and one of the most spectacular medieval timber roofs in the world. Some sessions are open to the public to watch from the Visitor's Gallery (Mon-Wed 2:30-end, Thurs 11:30 on) to which entrance is free.
Buckingham Palce
Built in 1705, Buckingham Palace became the London home of the sovereign in 1837, with Queen Victoria. You can tell if Her Majesty is at home because the royal standard replaces the Union Flag when she is in residence. The State Rooms of Buckingham Palace are open to the public during August and September and Changing of the Guards takes place daily. The Royal Mews, home to the collection of royal state carriages, can be accessed through an entrance to the left of the palace.
Tower of London
For over 900 years the Tower of London has dominated the city of London. It has been a Royal Palace, Prison, Place of Execution, Fortress, Arsenal, Royal Mint and Jewel House. The Tower of London is home to the Crown Jewels, this includes the Imperial State Crown worn by the Queen at the opening of Parliament. You can also see one of the largest diamonds in the world at the Tower of London, the Cullinan 1, set in the Sovereign's Sceptre, which is kept in the Jewel House dating from 1660.

Tower Bridge
Tower Bridge was completed in 1894 and has become one of London's most famous landmarks. It was the last road bridge built in London that is able to open in order to let tall ships through. Two massive Mock-medieval towers bear the weight of the bascules which raise the central section to allow ships to pass. Inside the bridge The Tower Bridge Experience attraction takes you on a tour that shows you how the bridge was constructed, and provides some wonderful views of the river.

2

Odpowiedzi

2010-03-28T17:09:35+02:00
Kraków - Wawel

Największą atrakcją turystyczną jest zamek na Wawelu w Krakowie, na wzgórzu, na którym dwa główne zabytki: Zamek Królewski i Katedra na Wawelu. Zamek Królewski na Wawelu jest niewątpliwie najbardziej znanym występujące w Polska. Jest to zabytek z epoki renesansu. Katedra Wawelska jest jednak największym kościołem renesansu Polska. Należy również pamiętać, że Wawelu w ciemności jaskini legendarnego Smoka Wawelskiego przebywa. Hill oferuje wspaniały widok na Wisłę i Planty.

Najświętszej Marii Panny

Podczas wizyty najważniejsze zabytki sakralne Krakowa najlepiej jest rozpocząć od Kościoła Mariackiego. Ta piękna gotycka bazylika znajduje się na Placu Mariackim, w bezpośrednim sąsiedztwie Rynku Głównego.

Na głównym rynku i skupić się na najważniejszych zabytków Krakowa. Są Sukiennice, Ratusz, Kościół Mariacki, pomnik Adama Mickiewicza, świętego Wojciecha i mnóstwo zabytków. Ponadto, rynek słynie z gołębi, dużo kwiaciarni oraz wspaniałych restauracji. Rynek Główny w Krakowie jest miejscem odpoczynku, zarówno korzystnych, jak i turystów, miejsce spotkań osobistych i biznesowych, oraz szereg imprez rozrywkowych. To centrum, w sercu tętniącego życiem miasta do bardzo późnych godzin nocnych - to czujesz.

Bazyliki Świętego Piotra. Trójca

Kraków jest pełen pięknych zabytków religijnych. Znajduje się wiele kościołów i kaplic, które są naszym dziedzictwem narodowym. Jednym z takich miejsc znajduje się na ul. 12 stolarz gotycka bazylika Św.

Zabytkowych kamienicach

Kraków jest także, oczywiście, wiele budynków. Spacerując po centrum miasta, widzimy je niemal na każdym kroku. Oprócz niewątpliwej wartości architektonicznej budują w nas atmosferę minionego roku i minionych epok

Big Ben
Big Ben jest częścią gmachu budynku parlamentu, gdzie doszło do parlamentu od 1275. Jednak, Big Ben, nie nazwę Clock Tower, a raczej nazwa dzwon w środku! Houses of Parliament jest domem Dom Gmin i Izby Lordów. Posiada 1100 pokoi i jeden z najbardziej spektakularnych dachy z drewna średniowiecznego świata. Niektóre sesje są otwarte dla publiczności do obejrzenia galerii z Visitor's (Pon-Czw 2:30, koniec, czwartek 11:30), do których wstęp jest bezpłatny.
Buckingham Place
Zbudowany w 1705 roku, Buckingham Pałac Londyn stał się domem suwerennej w 1837 roku, z królowej Wiktorii. Możesz sprawdzić, czy Jej Królewskiej Mości jest w domu, ponieważ królewski standard zastępuje Unii Flag, kiedy jest w pobyt. Komnaty Buckingham Palace są otwarte dla publiczności w sierpniu i wrześniu i zmianie warty odbywa się codziennie. Royal Mews, gdzie znajduje się kolekcja powozów królewskich państwa, można uzyskać poprzez wejście na lewo od pałacu.
Wieży London
Od ponad 900 lat Tower of London zdominował Londynie. Został Royal Palace, Prison, miejsce egzekucji, Forteca, Arsenal, Royal Mint i Jewel House. Tower of London jest domem dla Crown Jewels, obejmuje Brytyjska Korona Państwowa noszone przez Queen podczas otwarcia Parlamentu. Możesz również zobaczyć jeden z największych diamentów na świecie w Tower of London, Cullinan 1, określone w Berło Sovereign, który jest przechowywany w Jewel House pochodzi z 1660 roku.

Tower Bridge
Tower Bridge został ukończony w 1894 roku i stała się jedną z największych atrakcji Londynu najbardziej znanych. Był to ostatni wybudowany most drogowy w Londynie, że jest w stanie otworzyć, aby pozwolić żaglowców przez. Dwie potężne wieże średniowiecznych Mock-unieść ciężar bascules, które stanowią centralny punkt, aby metrów. Wewnątrz mostu Tower Bridge Experience atrakcją zabierze Cię w podróż, która pokazuje, jak most został wybudowany i oferuje wspaniałe widoki na rzekę.
2010-03-28T17:10:25+02:00
Cracow - Wawel

The biggest tourist attraction is Krakow's Wawel castle, the hill on which the two key landmarks: the Royal Castle and Wawel Cathedral. Wawel Royal Castle is undoubtedly the most famous occurring in Poland. It is a monument of the Renaissance. Wawel Cathedral, however, is the largest Renaissance church in Poland. It should also be remembered that the Wawel hill in the dark cave of the legendary Wawel Dragon resides. The hill offers a gorgeous view over the Vistula and the Planty.

Mary Church

While visiting the most important religious monuments of Cracow 's best to start from St Mary's Church. This beautiful Gothic Basilica is located on St. Mary's Square, immediately adjacent to the main square.

At the main market and focus around the major sights of Krakow. There are the Cloth Hall, Town Hall, St Mary's Church, the monument of Adam Mickiewicz University, St. Wojciech and plenty of historic buildings. In addition, the market famous for its pigeons, a lot of flower shops and wonderful restaurants. Market Square in Krakow is a place of rest, both great and tourists, a meeting place for personal and business, the number of events and entertainment. This center, the heart of the bustling city to a very late at night - you feel it.

St. Peter's basilica. Trinity

Krakow is full of beautiful religious monuments. Located there are many churches and chapels, which are our national heritage. One such place is situated on ul. 12 carpenter Gothic Basilica of the Holy Trinity.

Historic Townhouses

Cracow is also, of course, countless buildings. Walking around the city center, we see them almost at every step. In addition to the undoubted architectural value they build in us the atmosphere of the past year and past epochs


Big Ben
Big Ben is part of the Houses of Parliament building, where there has been a parliament since 1275. However, Big Ben is not the name of the Clock Tower, but rather the name of the bell inside! The Houses of Parliament is home to the House of Commons and the House of Lords. It has 1100 rooms and one of the most spectacular medieval timber roofs in the world. Some sessions are open to the public to watch from the Visitor's Gallery (Mon-Wed 2:30-end, Thurs 11:30 on) to which entrance is free.
Buckingham Palce
Built in 1705, Buckingham Palace became the London home of the sovereign in 1837, with Queen Victoria. You can tell if Her Majesty is at home because the royal standard replaces the Union Flag when she is in residence. The State Rooms of Buckingham Palace are open to the public during August and September and Changing of the Guards takes place daily. The Royal Mews, home to the collection of royal state carriages, can be accessed through an entrance to the left of the palace.
Tower of London
For over 900 years the Tower of London has dominated the city of London. It has been a Royal Palace, Prison, Place of Execution, Fortress, Arsenal, Royal Mint and Jewel House. The Tower of London is home to the Crown Jewels, this includes the Imperial State Crown worn by the Queen at the opening of Parliament. You can also see one of the largest diamonds in the world at the Tower of London, the Cullinan 1, set in the Sovereign's Sceptre, which is kept in the Jewel House dating from 1660.

Tower Bridge
Tower Bridge was completed in 1894 and has become one of London's most famous landmarks. It was the last road bridge built in London that is able to open in order to let tall ships through. Two massive Mock-medieval towers bear the weight of the bascules which raise the central section to allow ships to pass. Inside the bridge The Tower Bridge Experience attraction takes you on a tour that shows you how the bridge was constructed, and provides some wonderful views of the river.